TSUE obniżył Polsce karę pieniężną. Szynkowski vel Sęk: „Dialog ma sens i przynosi wymierne rezultaty”

"Choć nasze stanowiska w niektórych elementach nadal się różnią dialog z instytucjami europejskimi ma sens i przynosi wymierne rezultaty" - tak podczas rozmowy z Polską Agencją Prasową minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk skomentował postanowienie TSUE o obniżeniu kary dla Polski. Sprawa ta dotyczy sporu z Komisją Europejską o reformę sądownictwa.

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
Trybunału Sprawiedliwości UE
Luxofluxo CCA-SA 4.0 via Wikipedia Commons

W wydanym dziś postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) obniżył kwotę okresowej kary pieniężnej nałożonej na Polskę 27 października 2021 r. z 1 mln do 500 tys. euro dziennie.

"Z satysfakcją przyjmujemy, że TSUE przychylił się do wniosku Polski uznając, że Polska w znacznej części zrealizowała postanowienia środka tymczasowego i obniżył nakładane kary o połowę. Pokazuje, to, że choć nasze stanowiska w niektórych elementach nadal się różnią dialog z instytucjami europejskimi ma sens i przynosi wymierne rezultaty. Ten dialog będzie kontynuowany"

– powiedział dziś podczas rozmowy z Polską Agencją Prasową minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Zaczęło się dwa lata temu...

W 2021 r. KE wniosła do TSUE skargę przeciwko Polsce o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, mającą na celu stwierdzenie, że określone zmiany w organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce naruszają prawo unijne. Jak twierdziła KE, zmiany te wprowadziły zakaz badania przez jakikolwiek sąd krajowy spełniania wymogów Unii dotyczących niezawisłości i bezstronności sądów.

W toku trwającego postępowania Polska została zobowiązana postanowieniem wiceprezesa TSUE z 27 października 2021 r. do zapłaty na rzecz KE okresowej kary pieniężnej w wysokości miliona euro dziennie.

10 marca 2023 r. Polska wystąpiła do TSUE z wnioskiem o uchylenie lub, tytułem ewentualnym, o zmianę postanowienia o nałożeniu na nią wspomnianej okresowej kary pieniężnej. Na poparcie tego wniosku Polska podniosła, że w konsekwencji wprowadzenia zmian w prawie zastosowała się w pełni do zobowiązań ciążących na niej na mocy środków tymczasowych.

Wziąwszy pod uwagę działania podjęte przez Polskę, w tym zniesienie Izby Dyscyplinarnej SN, TSUE zdecydował o obniżeniu kwoty okresowej kary pieniężnej.

Wiceprezes TSUE wydający postanowienie doszedł do wniosku, że "wbrew zobowiązaniom wynikającym ze środków tymczasowych, Polska nie wykazała całkowitego i skutecznego zawieszenia stosowania przepisów krajowych zakazujących sądom krajowym badania spełniania wymogów Unii dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy, ani środków umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego, który przeprowadził to badanie".

W ocenie wiceprezesa Polska jedynie częściowo zawiesiła stosowanie przepisów przekazujących do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznawanie zarzutów braku niezawisłości sędziego lub braku niezależności sądu.

Niemniej wiceprezes TSUE wskazał, że Polska uchyliła przepisy przyznające Izbie Dyscyplinarnej określone uprawnienia do orzekania w przedmiocie statusu sędziów oraz że izba ta została zniesiona.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#TSUE #Polska #kara #Szymon Szynkowski vel Sęk

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
Moduł komentarzy jest w trakcie przebudowy.
az
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo