HGW zostanie przesłuchana. Takie uprawnienia będzie miała Komisja Weryfikacyjna

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy powołującej Komisję Weryfikacyjną, która zbada bulwersujące przypadki reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie.

Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska
W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt ustawy powołującej Komisję Weryfikacyjną, która zbada bulwersujące przypadki reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie. Specjalnie dla czytelników portalu niezalezna.pl przedstawiamy szczegółowe założenia Komisji. Wiadomo już, że będzie ona miała wyjątkowe uprawnienia, a przed jej obliczem będzie się musiał stawić bezwzględnie każdy wezwany.

Jak informowaliśmy na łamach portalu niezalezna.pl Komisja Weryfikacyjna będzie dysponowała wyjątkowymi uprawnieniami. Zgodnie z zapowiedzią wiceministra sprawiedliwości uzyska prawo nakładania milionowych rekompensat w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem się w wyniku nieprawidłowych decyzji administracyjnych, stosowania wpisów w księdze wieczystej, wnioskowania o wznowienie postępowania o przyznanie prawa do kamienic. Ponadto stawić się przed komisją będzie musiał każdy wezwany, pod rygorem kary.

– W Ministerstwie Sprawiedliwości, dzięki inicjatywie panów ministra Ziobry i ministra Jakiego, został opracowany projekt ustawy, która pozwoli rozwiązać te problemy, które powstały w związku z sytuacją, jaka zdarzyła się w Warszawie i innych miejscach – mówił podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Spotkanie z mediami odbyło się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Uczestniczyli w nim również minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wiceminister Patryk Jaki.

CZYTAJ WIĘCEJ: Koniec patologii! Ta ustawa zrobi porządek z reprywatyzacją

Portal niezalezna.pl dotarł do szczegółowych założeń Komisji Weryfikacyjnej:

Zgodnie z projektem Komisja Weryfikacyjna zajmie się usunięciem skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Będzie ona złożona z przewodniczącego, powoływanego przez Ministra Sprawiedliwości, oraz ośmiu członków wyłonionych przez Sejm.

Jak wynika z projektu, w skład Komisji Weryfikacyjnej będą mogły wchodzić wyłącznie osoby dające rękojmię należytego podejmowania decyzji w sprawach nieprawidłowości reprywatyzacyjnych, posiadające obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych, korzystające z pełni praw publicznych, niekarane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

- Muszą mieć wyższe wykształcenie prawnicze lub niezbędną wiedzę w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami i racjonalnego wykorzystywania zasobów majątku państwowego.  Niezbędnym warunkiem jest też nieposzlakowana opinia. Przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej będzie sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – informuje resort sprawiedliwości.

Ponadto Komisja Weryfikacyjna będzie miała za zadanie przeprowadzenie postępowania sprawdzające zmierzającego do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania weryfikacyjnego. Postanowienie o wszczęciu postępowania weryfikacyjnego Komisja Weryfikacyjna wyda w przypadku stwierdzenia, że istnieje uzasadnione podejrzenie co do wydania decyzji reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości warszawskiej z naruszeniem prawa.

- W celu zagwarantowania prawidłowego toku postępowania, Komisja Weryfikacyjna będzie mogła zarządzić w księdze wieczystej wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu weryfikacyjnym. Natomiast w odniesieniu do decyzji, która nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych - także zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości. Wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej wyłączy rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych – wyjaśnia resort sprawiedliwości.


W toku postępowania weryfikacyjnego Komisja Weryfikacyjna będzie miała za zadanie ustalić, czy w związku z decyzją reprywatyzacyjną nie doszło do naruszeń mających skutkować nieprawidłowościami w obrocie nieruchomością.

Zgodnie z zapowiedziami autorów projektu najważniejszą zasadą ma być jawność posiedzenia przed Komisją Weryfikacyjną. Organem wyższego stopnia w stosunku do Komisji Weryfikacyjnej będzie Prezes Rady Ministrów.

Jak będzie wyglądał tok prac Komisji Weryfikacyjnej? Będzie ona rozstrzygać na posiedzeniu, podejmując uchwały, w tym wydając decyzje administracyjne i postanowienia. Rozstrzygnięcia Komisji Weryfikacyjnej będą opiniowane przez Społeczną Radę składającą się z maksymalnie 9 osób powołanych przez Ministra Sprawiedliwości - działaczy organizacji pozarządowych, a także stowarzyszeń, które wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zwiększają świadomość obywatelską.

Po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego Komisja będzie mogła wydać jedną z decyzji:

- o utrzymaniu w mocy decyzji reprywatyzacyjnej – gdy nie stwierdzi wydania decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa;
- o uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnej w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia właściwemu organowi – w razie, gdy stwierdzi wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa;
- stwierdzającą wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa i wskazującą okoliczności, z powodu których nie można jej uchylić;
- o umorzeniu postępowania weryfikacyjnego.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że orzeczenie Komisji Weryfikacyjnej o uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnej i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia będzie stanowiła podstawę wykreślenia w księdze wieczystej wpisu dokonanego na podstawie uchylonej decyzji lub na podstawie aktu notarialnego sporządzonego na podstawie uchylonej decyzji. Ponowne rozpatrzenie sprawy będzie musiało się toczyć według wskazań Komisji, podobnie jak to jest obecnie w postępowaniu karnym lub cywilnym.

Ponadto stwierdzając wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, Komisja będzie nakładała na osobę, na rzecz której decyzja reprywatyzacyjna została wydana, obowiązek zapłaty rekompensaty na rzecz specjalnie powołanego Funduszu Rekompensat Reprywatyzacyjnych.

- Zgromadzone na nim środki będą przeznaczane na pomoc dla osób pokrzywdzonych decyzjami reprywatyzacyjnymi wydanymi z naruszeniem prawa. To będzie nie symboliczne, ale realne naprawienie krzywd dziesiątek tysięcy lokatorów wyrzuconych na bruk – wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Komisja Weryfikacyjna stwierdzać będzie jednocześnie odpowiedzialność majątkową osoby działającej w charakterze organu wydającego decyzję reprywatyzacyjną (lub z upoważnienia tego organu). Chyba że osoba ta, niezależnie od złożonych w sprawie wyjaśnień, ujawni przed Komisją Weryfikacyjną i przedstawi istotne okoliczności, nieznane dotychczas Komisji, dotyczące przestępstwa, np. wskaże organizatora grupy wyłudzającej nieruchomości.  Jednocześnie resort sprawiedliwości zastrzega, że w stosunku do osoby, która złoży takie wyjaśnienia, prokurator będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadzwyczajne złagodzenie kary albo warunkowe zawieszenie jej wykonania.

Co istotne, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca szczególną uwagę na fakt, że kompetencje Komisji Weryfikacyjnej nie mają na celu wyręczania, ani dublowania sądów.

- Nie jest bowiem prawdą, że w większości spraw reprywatyzacyjnych orzekały sądy. Sądy cywilne orzekały o odszkodowaniach, ale na podstawie decyzji administracyjnej. Przedmiotem badania przez sąd cywilny nie była więc sama kwestia zwrotu nieruchomości. Projekt nie przewiduje ingerencji w orzeczenia sądów cywilnych o odszkodowaniach. Jego celem jest natomiast uchylenie decyzji o zwrocie nieruchomości. Zwrotów dokonywano w trybie decyzji administracyjnej, więc w tym samym trybie powinny być one analizowane i ewentualnie podważane – wyjaśnia resort.

 

 Źródło: niezalezna.pl,ms.gov.pl

#HGW #Warszawa #Hanna Gronkiewicz-Waltz #CBA #reprywatyzacja #PO #Platforma Obywatelska #Komisja Weryfikacyjna #Zbigniew Ziobro #Ministerstwo Sprawiedliwości

rz
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo