Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 20 grudnia 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego – do czasu powołania prezesa TK – sędzi Trybunału Julii Przyłębskiej.
 
Akt powierzenia obowiązków wręczony został podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
 
Ponadto, nowo wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 15 grudnia 2016 r. – sędzia Trybunału Konstytucyjnego Michał Warciński złożył wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie.


Wczoraj zakończyła się kadencja Andrzeja Rzeplińskiego jako prezesa TK. Również wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał trzy ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego dnia opublikowano je w Dzienniku Ustaw.

Ustawy przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość całościowo regulują postępowanie w TK i status jego sędziów. 

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym zmienia m.in. zasady wyłaniania kandydatów na prezesa TK i wprowadza jego sześcioletnią kadencję. Z kolei ustawa o statusie sędziów TK wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału i zmienia zasady ich odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Wszystkie ustawy wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia. Jednak niektóre z przepisów zaczęły już obowiązywać. Chodzi m.in. o to, że prezydent powołuje p.o. prezesa TK „spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa”.