Gdańsk jest miejscem o ogromnym potencjale, który jednak nie jest odpowiednio wykorzystywany. Wiele płaszczyzn zaniedbań może być wskazanych, ale jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej współpracy władz samorządowych ze środowiskiem naukowym. Z doświadczenia wielu ostatnich kadencji wiemy, że zmiany w tym względzie nie możemy oczekiwać jeżeli pozostaniemy przy dotychczasowym układzie personalnym władz miasta Gdańska. Upatrujemy szansy w zmianie na stanowisku Prezydenta, i objęcie tej funkcji przez mec. Kacpra Płażyńskiego - czytamy w liście środowiska naukowego.

Cytujemy pismo profesorów z Politechniki Gdańskiej:

Spora grupa środowiska naukowego jest do takiej współpracy gotowa. Chcemy Gdańska tętniącego życiem intelektualnym, chcemy Gdańska wykorzystującego siły i pomysły pracujących tu naukowców, chcemy Gdańska, który będzie odbierany w świecie jako miasto innowacji. 

Potrzebujemy na szczeblu samorządowym potrafiącego wsłuchać się w głos naszego środowiska i prezentującego przekonującą, spójną wizję rozwoju Gdańska, angażującego także świat nauki. Wiąże w nim harmonijnie najlepsze tradycje i nowoczesność. 

Mecenas Kacper Płażyński w trakcie kampanii przedstawił całościowy, niezwykle ciekawy program dla Gdańska, uwzględniający postulaty zgłaszane od dawna przez nasze środowisko. Jest to osoba o nieposzlakowanej opinii, społecznik cechujący się otwartością i skłonnością do konsensusu a przy tym człowiek niezwykle energiczny i oddany w pełni sprawom mieszkańców. 

Wyrażamy nasze uznanie dla Kandydata, że zamierza wspólnie z naukowcami z Gdańska zmierzyć się z problemami, które do tej pory nie były podejmowane, a których przykłady podajemy poniżej:

1. Tworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy

  • Podjęcie nowych zadań dla podniesienia poziomu wiedzy kandydatów na studia poprzez wspieranie działań na szczeblu szkół średnich i uczelni, wspierając popularyzację nauki
  • Zwiększyć rangę istniejących działań w tym zakresie, które były podejmowane z dobrej woli zaangażowanych osób, poprzez wsparcie tych działań przez Urząd Miasta

2. Wzmocnić wizerunek Gdańska, jako miasta nauki

  • Wprowadzenia do mediów stałej sekcji dotyczącej nauki
  • Promowanie i informowanie o osiągnięciach naukowych i ciekawych tematach badań
  • Stymulowanie ośrodków naukowych do tworzenia materiałów informacyjnych
  • Nagradzanie nie tylko osiągnięć młodych naukowców, ale i środowiska gdzie one powstały

3. Skoordynowanie i zintegrowanie współpracy jednostek naukowych z Urzędem Miasta

  • Stworzenie ram stałej współpracy Urzędu Miejskiego i jednostek naukowych
  • Stworzenie bazy wiedzy dla Urzędu Miejskiego

Zdając sobie sprawę z wagi podanych powyżej zagadnień oraz roli zaplecza naukowego dla rozwoju Gdańska deklarujemy naszą pełną gotowość do współpracy.