Będą zmiany w Karcie Nauczyciela. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego oraz wprowadza zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Projekt nowelizacji Karty nauczyciela przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Prezydent Andrzej Duda
Maciej Luczniewski / Gazeta Polska

Ustawa przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego i likwiduje stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego. Stopień nauczyciela mianowanego ma być pierwszym stopniem awansu zawodowego

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego będzie: spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Ustawa przewiduje, że nauczyciel mianowany będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole – co do zasady - co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Ponadto warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie: spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, a także uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy będzie sprawdzała spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów.

Nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły będzie przydzielał mentora spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Zadaniem mentora ma być m.in. wspieranie nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, udzielanie pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego i umożliwienie obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć.

Zmianie ulegają także zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole. Podstawą zatrudnienia przez pierwsze 2 lata pracy w szkole będzie umowa o pracę na czas określony, a po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy - umowa o pracę na czas nieokreślony.

Dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela będzie rozpatrywał zespół oceniający w składzie określonym w ustawie, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty.

Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli, które powodują, że średnie wynagrodzenie nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela będzie stanowiło 120 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (dotychczas średnie wynagrodzenia nauczyciela stażysty stanowiło 100 proc. kwoty bazowej). Wskaźniki procentowe wpływające na wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego nie zostały zmienione i pozostały na poziomie odpowiednio 144 proc. i 184 proc.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany, których celem jest zapewnienie na poziomie ustawy dostępności nauczyciela w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w trakcie której prowadzić będzie konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#prezydent #Andrzej Duda #Karta Nauczyciela #nauczyciele

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo