Oświadczenie Ojca Tadeusza Rydzyka i nasza odpowiedź

Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska - T. Sakiewicz z rodziną na Marszu w obronie wolnosci slowa i TV Trwam (Warszawa 2012 r.)

W związku z artykułem nieznanego autora w „Gazecie Polskiej Codziennie” w poniedziałek, 17 czerwca, pt. „Marsz w obronie wolnych mediów”, w którym czytam między innymi, że „manifestację organizowały Kluby »Gazety Polskiej«, koła Radia Maryja i Stowarzyszenie Solidarni 2010”, informuję, że nikt z organizatorów nie mówił przed ani po marszu, że Kluby „Gazety Polskiej” są organizatorami tego wydarzenia.

Proszę wszystkich organizatorów następnych marszów czy jakichkolwiek innych wydarzeń dotyczących Telewizji Trwam lub innych wydarzeń związanych z naszym toruńskim ośrodkiem o informowanie nas o tym w celu uzyskania zgody. Jest to potrzebne, aby uniknąć jakichkolwiek nieprawidłowości.

Jednocześnie zaznaczam, że nie współpracujemy z panem redaktorem Tomaszem Sakiewiczem, a więc i z „Gazetą Polską” czy klubami z nią związanymi. Niestety, jesteśmy do tego zmuszeni, o czym mówiłem w wywiadach w „Naszym Dzienniku”. Przypomnę jeszcze raz, że skłaniają mnie do tego sytuacje, o których „Gazeta Polska” pisała i nie odwołała do dziś poważnych nieprawd dotyczących Radia Maryja. Istotną sprawą są też niewyobrażalnie krzywdzące wypowiedzi głoszone i pisane przez red. Sakiewicza oraz niektórych redaktorów „Gazety Polskiej”, także w radiu i telewizji, które w dużej mierze przyczyniły się do wyeliminowania Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa z posługi Kościołowi i Polsce, którą miał podjąć przed paru laty.

To bardzo poważne skrzywdzenie Księdza Arcybiskupa noszące znamiona samosądu na Kościele. Pan redaktor Tomasz Sakiewicz nigdy nie przedstawił dowodów na wiarygodność tej wypowiedzi. Nigdy też tego nie odwołał ani nie powiedział, że to była pomyłka. Na temat tamtych działań pana redaktora można dowiedzieć się więcej z książki pana Sebastiana Karczewskiego „Zamach na Arcybiskupa”.

Dlatego też nie zgadzam się na współorganizację między innymi marszów dla Telewizji Trwam z podmiotami związanymi z panem redaktorem Tomaszem Sakiewiczem, jakkolwiek do ludzi związanych z klubami żywię należny szacunek. Do pana redaktora nie noszę żadnej urazy i modlę się o godne rozwiązanie tych problemów.


- Nie żywię żadnej urazy do Ojca Tadeusza. Szczerze życzę mu, żeby otrzymał koncesję na cyfrowy multipleks. Wielokrotnie chciałem mu pokazać dokumenty na temat Abp Wielgusa. Szkoda, że nie znalazł dla mnie czasu. Jeżeli w przyszłości będzie chciał, może liczyć na naszą pomoc. Kluby „GP” zapoczątkowały marsze w obronie telewizji „Trwam” i zawsze w nich uczestniczyły. Wierzymy, że to naprawdę pomogło - Tomasz Sakiewicz.

W związku z dzisiejszym komunikatem o dr Tadeusza Rydzyka zamieszczonym w „Naszym dzienniku”, przedstawiamy stanowisko Komisji Kościelnej ws abp Stanisława Wielgusa.

Oświadczenie Kościelnej Komisji Historycznej:

Kościelna Komisja Historyczna na prośbę Księdza Arcybiskupa Stanisława Wielgusa, przedstawioną Przewodniczącemu Komisji prof. Wojciechowi Łączkowskiemu w dniu 2 stycznia 2007 roku, zapoznała się z materiałami udostępnionymi przez IPN, dotyczącymi Jego osoby. Dokumentacja ta zawarta jest w teczce pod tytułem „Karta kieszeniowa ‘Jacket’ nr 7207” (dokumenty zostały wytworzone przez Wydział VIII (XI) Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Komisja dokonała analizy przedłożonych jej materiałów, kierując się przesłankami wymienionymi w dokumencie z 12 grudnia 2006 roku pt. „Cele i zasady pracy Kościelnej Komisji Historycznej”. W opracowaniu tym (pkt II.3) Komisja postanowiła, że przy moralnej ocenie współpracy z organami bezpieczeństwa PRL będą uwzględniane 4 następujące przesłanki:
1) pisemna lub ustna deklaracja zgody na świadomą i tajną współpracę (np. ukrywaną przed przełożonym);
2) aktywna współpraca osoby, która złożyła ww. deklarację;
3) świadome wyrządzanie krzywdy osobom świeckim lub duchownym oraz instytucjom kościelnym;
4) intencje działań.

Komisja stwierdziła, że istnieją liczne, istotne dokumenty potwierdzające gotowość świadomej i tajnej współpracy ks. Stanisława Wielgusa z organami bezpieczeństwa PRL. Z dokumentów wynika również, że została ona podjęta.

Współpraca z SB była zakazana przez Episkopat. W dokumentacji IPN zachowały się opinie funkcjonariuszy wywiadu PRL odnoszące się do materiałów SB, które pośrednio wskazują, że działalność ks. Stanisława Wielgusa w środowisku lubelskim mogła wyrządzić szkody różnym osobom z kręgu Kościoła. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z wywiadem PRL, analiza dokumentów nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że ks. Stanisław Wielgus wyrządził komukolwiek szkodę.

Komisja nie wyklucza, że w przyszłości mogą pojawić się nowe materiały na omawiany temat, które - jeśli zajdzie taka potrzeba - zostaną poddane analizie i ocenie.

Komisja przedłożyła swoje sprawozdanie Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Wielgusowi z prośbą o zajęcie stanowiska. W odpowiedzi Ksiądz Arcybiskup zaprzeczył większości stwierdzeń zawartych w materiałach organów bezpieczeństwa PRL, które IPN udostępnił Komisji. Stwierdził m.in., że nigdy nie wyrządził nikomu żadnej krzywdy swoimi czynami czy słowami.
Prof. Wojciech Łączkowski
Przewodniczący Kościelnej Komisji Historycznej

Ks. prof. Jerzy Myszor
Wiceprzewodniczący 

Prof. Zbigniew Cieślak
Ks. dr hab. Bogdan Stanaszek
Ks. prof. Jacek Urban
Członkowie
 
 
Publikujemy oświadczenie prezesa Klubów „Gazety Polskiej”, który odnosi się do opublikowanego wcześniej przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy komunikatu dyrektora Radia Maryja w sprawie marszów w obronie TV Trwam.

Oświadczenie prezesa Klubów „Gazety Polskiej”

W związku z komunikatem o. dr. Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, który ukazał się dzisiaj (19 czerwca) na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, uprzejmie proszę Kluby „Gazety Polskiej” o uszanowanie Jego decyzji i nieangażowanie się w organizowanie marszów w obronie TV Trwam.

Przypominam niektóre relacje z marszów organizowanych przez Kluby „Gazety Polskiej”: ZOBACZ TUTAJ

Szanowni Klubowicze, Szanowni Państwo, zbliżają się wybory, jest wielka szansa na odsunięcie od władzy rząd Tuska, ekipy, która od sześciu lat niszczy Polskę. W takich historycznych momentach nie możemy się dzielić i kłócić. Nasi wrogowie przez stulecia w ważnych dla Rzeczpospolitej chwilach starali się dzielić Polaków i rozbić jedność Narodu. Weźcie sobie do serca słowa Cycerona: Historia Magistra Vitae Est i nie pozwólcie sobą manipulować, róbcie swoje dla dobra Polski.
Ryszard Kapuściński
prezes Klubów „Gazety Polskiej”


Leszek Długosz
Me serce w pochodzie pójdzie z Wami !

Daleko od Warszawy
Me serce tam w Warszawie w pochodzie pójdzie
Z Wami
Ej Ty, Człowieku, gdziekolwiek mieszkasz
Jeżeli słyszysz łopot biało czerwony
Jeżeli sercem czujesz ciężar sprawy
Której jest imię - polska sprawa
Stań obok
Ramię w ramię
Niechaj zobaczą skłamani i niewolni
Pobladli strachem, za murem skryci władzy
- Sojusznicy nieczystych sumień
Niechaj zobaczą i usłyszą
Nie odstąpimy i nie oddamy
Domu i wiana i krwi
Co wsiąkała pokoleniami
Nie pozwolimy zagarnąć i splugawić
Domu i barwy i honoru
Imienia które nam jest święte
Ej TY, Człowieku prawy
Jeżeli czyste w tobie serce
Stan obok, ramię w ramie
Ślij głos swój, wolę serca swego do Warszawy
Obudź się Polsko
Piosnkę tę
Nasze marzenie i zobowiązanie
- Żeby Polska była Polską
Wszak pamiętamy !
Daleko od Warszawy
Me serce tam w Warszawie w pochodzie
Pójdzie z Wami !

 
KOMU ZALEŻY ABY NAS PODZIELIĆ? - OŚWIADCZENIE MARTY ŚWIĘCICKIEJ  - PRZEWODNICZĄCEJ Gliwickiego Klubu Gazety Polskiej

Spadek poparcia dla PO i wzrost notowań PiS powoduje wciekły atak wrogów Polski i polskości na jedność prawicy. „Klieczliwyj Lach” Puszkina niewątpliwie i dzisiaj łatwo da się skłócić pod pozorem prawdy lub innego dobra. Jedność prawicy w Polsce jest śmiertelnym zagrożeniem dla gender-europejczyków i moskalofilów, zagraża bowiem nowemu „porządkowi” Europy.

Niestety ostatni komunikat Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka, spowodowany małym błędem redakcyjnym jaki się zdarzył ( słowo „wspomagał” zastąpiono „współorganizował”) może służyć poróżnieniu środowisk prawicowych , a nawet rodzin. Słuchaczka Radia Maryja wyzywa swego syna prowadzącego klub Gazety Polskiej. Czy oto chodzi ?

Jestem pod wrażeniem homilii o. Dyrektora Tadeusza Rydzyka wygłoszonej podczas bardzo uroczystej Mszy Św. w miejscu męczeństwa św. Stanisława na krakowskiej Skałce. Tym boleśniej dotknęło mnie veto Ojca Dyrektora na współorganizację „marszów dla Telewizji TRWAM”.
Pomysłodawcą pierwszego warszawskiego marszu 18 lutego 2012 r. w obronie TV TRWAM był poznański Klub Gazety Polskiej, który współorganizował go wraz z „Solidarnymi 2010”. Drugi marsz był nasz. Fakty są następujące. Wieczorem 28 lutego Pan Jan Grondalski z Zabrza zwrócił się do mnie, w imieniu kilkudziesięciu kół Radia Maryja ze Śląska z prośbą o zorganizowanie marszu w obronie Telewizji Trwam. Po krótkiej naradzie zgodziliśmy się zorganizować  marsz w Krakowie dla Polski Południowej w najbliższą niedzielę 4 marca – tak szybko jak tylko możliwe – aby było to odbicie marszu warszawskiego i tym samym ośmielić środowiska w innych miejscowościach do naśladownictwa. W nocy poprzez red. Dariusza uzyskaliśmy poparcie Ojca Dyrektora. Następnego dnia nasz krakowskim przyjaciel Stanisław Markowski wskazał na Pana Tadeusza Kaznowskiego, zakładającego koło „Solidarni 2010”, jako dobrego współpracownika. I tak w cztery dni i pięć nocy  został zorganizowany marsz krakowski. Wspomagała nas redakcja Gazety Polskiej konsultacjami organizacyjnymi Pani Anity Czerwińskiej inicjatorki i organizatorki „miesięcznic” Redakcja sfinansowała nagłośnienia na Rynku krakowskim i dostarczyła przenośne nagłośnienie marszowe. Służby porządkowe utworzył gliwicki i opolski klub Gazety Polskiej. Uczestnikami obok kół Radia Maryja były kluby GP ze Śląska i Małopolski a pomiędzy nimi panowały uczucia sympatii i pełnej zgody.

Drugi krakowski marsz 16 czerwca tego roku miał role odwrócone – głównym organizatorem byli „Solidarni 2010” a współorganizatorami o.o. Redemptoryści i koła Radia Maryja. My ograniczyliśmy się pomocy w prowadzeniu samego marszu. Redakcja GP dała nagłośnienie marszowe, przez które red Tomasz Krzyżanowski  prowadził modlitwy, śpiew, hasła  i wystąpienia okolicznościowe, podobnie, jak w pierwszym krakowskim marszu.
Do o.o. Redemptorystów  żywię ogromny szacunek, ukształtowany za pierwszej Solidarności przez śp. Ojca Jana Siemińskiego. Ojcze Dyrektorze nie dajmy się podzielić.

Marta Święcicka – Przewodnicząca Gliwickiego Klubu Gazety Polskiej
19.06.2013.          
     
Źródło: niezalezna.pl

Udostępnij


Wczytuję komentarze...

Dr Fedyszak-Radziejowska wskazuje na kolejny problem w wymiarze sprawiedliwości. "To powinno się zmienić"

/ screen TVP Info

- Dla przywrócenia praworządności na poziomie sądów i aresztów lepiej, gdyby pan senator przeszedł tę lekcję, może wówczas to środowisko przekonało, by tymczasowy areszt nie trwał tak długo. To czasem wygląda tak, że w czasie oczekiwania w areszcie widać słabość wymiaru sprawiedliwości. To jest rzecz, która powinna się zmienić - komentowała sprawę decyzji Senatu dotyczącej Stanisława Koguta dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca prezydenta RP.

Pierwszym poruszanym w Woronicza 17 tematem była decyzja Senatu ws. senatora Stanisława Koguta. Senat nie wyraził bowiem zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt, o co wnioskowała prokuratura. Taka decyzja senatorów przyjęta została bardzo negatywnie w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości.

- Nie wyobrażam sobie, żeby senatorowie decydowali nie mając dostępu do materiałów. Musi być jakieś merytoryczne odwołanie w odniesieniu do pewnych informacji (...) Dla przywrócenia praworządności na poziomie sądów i aresztów lepiej, gdyby pan senator przeszedł tę lekcję, może wówczas to środowisko przekonało, by tymczasowy areszt nie trwał tak długo. To czasem wygląda tak, że w czasie oczekiwania w areszcie widać słabość wymiaru sprawiedliwości. To jest rzecz, która powinna się zmienić

- stwierdził dr Fedyszak-Radziejowska.

Doradca z otoczenia prezydenta zaznaczyła także, że rozsądnym pomysłem byłoby sprawienie, by immunitet nie był dwustopniowy i jego zrzeczenie się nie wymagało dodatkowego głosowania w parlamencie nad zatrzymaniem czy aresztowaniem. Nie wykluczyła, że projekt taki zostanie niedługo opracowany przez Kancelarię Prezydenta.

Zebrani w studiu goście debatowali także nad sprawą objęcia kierownictwa nad wydziałem prawa na kieleckim Uniwersytecie Jana Kochanowskiego przez Jerzego Jaskiernię, w przeszłości zarejestrowanego jako tajny współpracownik bezpieki o pseudonimie "Prymus".

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska wskazała, że istotnym doświadczeniem przy takich sprawach była dla niej praca w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.Jaskiernia nie był kłamcą lustracyjnym

- Mniej więcej po połowie podzieliliśmy jako społeczeństwo w ocenie wagi tego, czy ktoś był TW czy nie. Na poziomie opinii publicznej problem jest złożony. Na poziomie funkcji kierowniczych sprawa wygląda inaczej, są zawody zaufania publicznego, gdzie osoba z agenturalną przeszłością lub kłamca lustracyjny jest niepożądany (...) Środowisko akademickie samo z siebie powinno jednak dbać o przestrzeganie pewnych reguł

 - powiedziała.

Za "nie najlepszą" decyzję uczelni z Kielc uznał także poseł PO, Czesław Mroczek

- To jest nienormalne, że tacy ludzie, takie dinozaury komunistyczne obejmują stanowiska na uczelniach. Brakuje etycznej i moralnej refleksji

- dodał Ryszard Czarnecki.

Goście Michała Rachonia skomentowali również słowa prof. Wiesława Biniendy w odniesieniu do wyników badań przeprowadzonych przez Franka Taylora w ramach prac podkomisji smoleńskiej.

- To nie był wypadek, to był zamach. Ładunki wybuchowe, które zostały zainstalowane w slocie, nie mogły być zainstalowane w Polsce, także odpowiedzialna za eksplozje jest Rosja

- powiedział prof. Binienda w programie TV Republika "10/04/2010. Fakty".

CZYTAJ WIĘCEJ: Dowody Franka Taylora nie pozostawiają złudzeń

Paweł Bejda z PSL wyraził obawę, że tego typu "wypowiedzi bezpośrednio oskarżające Rosję, czyli przecież mocarstwo, mogą doprowadzić do kryzysu politycznego".

- Prof. Binienda ma 100 razy większą wiedzę niż ja i panowie

- stwierdził krótko Ryszard Czarnecki.

Dr Fedyszak-Radziejowska podkreśliła konieczność oddania należytego szacunku osiągnięciom konferencji smoleńskich.

- Tam uczeni nie dostali żadnego grantu, złożyli się sami, by móc pracować. Spotkały ich szykany, dużo ryzykowali. Czas najwyższy, by politycy dostrzegli konferencje smoleńskie

- zaapelowała.

CZYTAJ WIĘCEJ: Końcowy dokument konferencji smoleńskich

 

Źródło: TVP Info, niezalezna.pl

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl