Ruda WRON-a rozdrażniona » czytaj więcej w Gazecie Polskiej! Więcej »

Ciekawostki turystyczne: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – obszar chroniony obejmujący najciekawsze fragmenty Wysoczyzny Elbląskiej, porośnięty głównie lasami bukowymi. Został utworzony w 1985 r. Powierzchnia parku: 13 417,47 ha, powierzchnia otuliny: 7679,16 ha.

Wejście do rezerwatu Kadyński Las
Przykuta - creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Mimo położenia na przeciwległym krańcu Polski ma cechy obszaru górskiego, o czym świadczy choćby roślinność – żebrowiec górski, pióropusznik strusi oraz lilia złotogłów. Faunę reprezentują jeleń, popielica, jenot, bielik, trzmielojad, żuraw, orlik krzykliwy i inne bardziej pospolite gatunki. Najwyższym punktem jest Góra Srebrna (198,5 m n.p.m.), występują liczne potoki. Odwiedzając park warto też wybrać się też do barokowego pałacu w Kadynach.

Rezerwaty przyrody:

Rezerwat przyrody Kadyński Las – rezerwat leśny położony w gminie Tolkmicko , na terenie leśnictwa Kadyny (Nadleśnictwo Elbląg). Jego celem jest ochrona fragmentu starego lasu bukowego. Rezerwat znajduje się na zapleczu zabytkowego zespołu pałacowego w Kadynach. Znajdują się tu wiekowe buki, jesiony, dęby, wiele z nich to pomniki przyrody. W pobliżu rezerwatu przebiega aleja dębowa, w której rośnie m.in. okazały Dąb Bażyńskiego.
Występują tu rzadkie i ciekawe rośliny chronione, m.in.: konwalia majowa, marzanka wonna, kalina koralowa, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, gnieźnik leśny, kruszczyk siny i lilia złotogłów.

Buki Wysoczyzny Elbląskiej – leśny rezerwat przyrody położony w gminie Tolkmicko. Ustanowiono go w celu ochrony fragmentu buczyny pomorskiej z kostrzewą leśną i perłówką jednokwiatową oraz fragmentu zespołu z czosnkiem niedźwiedzim i żebrowcem górskim.
Obszar rezerwatu obfituje w wąwozy, osuwiska i jary. Rzeźba terenu sprzyja erozji gleb.
 
Rezerwat przyrody Dolina Stradanki – rezerwat leśny położony w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Tolkmicko, Utworzony dla zachowania i ochrony unikatowego krajobrazu rzeki Stradanki z siecią bocznych dolinek oraz porastającego te tereny lasu bukowego, ochrony rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz zwierząt, głównie awifauny.

Rezerwat przyrody Nowinka – rezerwat leśny położony w gminie Tolkmicko. Rezerwat powołano w celu zachowania oraz ochrony malowniczych dolin erozyjnych, występujących w nich wysięków i zabagnień oraz porastających je zbiorowisk leśnych. Rezerwat charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu – występują tu wzniesienia (najwyższe mierzy 101,5 m n.p.m.) i głębokie wąwozy, których dnem płyną cieki wodne łączące się w jeden ciek, stanowiący dopływ Stradanki. Obszar rezerwatu porasta las liściasty (głównie bukowy) z niewielką domieszką gatunków iglastych. W dolinach cieków i wilgotnych miejscach występują lasy łęgowe i olsy. Na terenie rezerwatu stwierdzano występowanie roślin objętych ochroną gatunkową.

Rezerwat przyrody Zatoka Elbląska – rezerwat faunistyczny obejmujący swoim zasięgiem Zatokę Elbląską i północną część Wyspy Nowakowskiej. Jest położony na terenie gmin Elbląg i Tolkmicko. Celem ochrony jest zachowanie bogatej i zróżnicowanej fauny ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk. Na terenie rezerwatu zaobserwowano aż 222 gatunki ptaków, w tym 86 gatunków ptaków gniazdujących. Występują tu wszystkie spotykane w Polsce gatunki mew i kaczek, a w okresie wędrówki niemal wszystkie gatunki siewkowców; ponadto występują tu m.in. rybitwa rzeczna i czarna, kormoran, czapla siwa, remiz, wąsatka, błotniak stawowy, bielik.

Na obszarze rezerwatu znajduje się tzw. Złota Wyspa – ciągle rosnący wąski półwysep wrzynający się w akwen Zalewu Wiślanego.

Niewielkie fragmenty rezerwatu wchodzą w skład Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i jego otuliny.

W pobliżu osady Rangóry, obok drogi wojewódzkiej nr 503 utworzono ścieżkę edukacyjną „Ptasi Raj” z pomostem i tarasem widokowym na Zatokę Elbląską.

 Źródło: niezalezna.pl

 

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

Chcesz skomentować tekst? Udostępnij treść i skomentuj w mediach społecznościowych.
ps
Wczytuję ocenę...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo