Wojskowe Biuro Historyczne ujawniło treść odtajnionego protokołu z posiedzenia Komitetu Obrony Kraju, odbytego 12 listopada 1980 roku. Okazuje się, że już wtedy Wojciech Jaruzelski prezentował swój plan wprowadzenia stanu wojennego.

Z treści odtajnionego dokumentu wynika, że już wówczas Jaruzelski chwalił się przygotowaniem „zestawu niezbędnych projektów dokumentów prawnych dotyczących stanu wojennego, które po operatywnym dopracowaniu, zapewniałyby możliwość uruchomienia przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem tego stanu”.Poniżej publikujemy treść odtajnionego protokołu:

„Zastępca Przewodniczącego KOK do spraw Sił Zbrojnych i planowania strategiczno-obronnego gen. armii Wojciech Jaruzelski zaproponował przewidzieć powołanie Rady Obrony PRL na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny, z założeniem możliwości jej działania w okresie pokoju stosownie do potrzeb, przy zachowaniu dotychczasowej działalności Komitetu Obrony Kraju. W przedmiocie kierownictwa wojewódzkich komitetów obrony zaproponował powierzenie funkcji przewodniczących tych komitetów - wojewodom /równorzędnym/, a funkcji zastępców przewodniczących komitetów - sekretarzom komitetów wojewódzkich PZPR. W dalszej części stwierdził, iż został przygotowany zestaw niezbędnych projektów dokumentów prawnych dotyczących stanu wojennego, które po operatywnym dopracowaniu, zapewniałyby możliwość uruchomienia przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem tego stanu. Niezbędne jest jednak dopracowanie ostatecznych rozwiązań normatywnych w kwestii skutków wprowadzenia tego stanu, od strony nakładania dodatkowych obowiązków i ograniczenia konstytucyjnych praw obywatelskich. W powyższych sprawach Szef Sztabu Generalnego WP, Sekretarz KOK, Minister Spraw Wewnętrznych oraz inne właściwe organy państwowe powinny opracować projekty dokumentów, w tym akty prawne, które zostałyby rozpatrzone na kolejnych posiedzeniach Komitetu Obrony Kraju.” - czytamy w dokumencie.