W Dzienniku Ustaw opublikowano we czwartek 15 wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych między 27 września a 13 grudnia

Publikacja orzeczeń ma związek z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących m.in. statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz organizacji i trybu postępowania przed TK.

Wyrok z 27 września dotyczy prawa o adwokaturze. W opinii TK przepis o możliwości skreślenia adwokata z listy aplikantów po stwierdzeniu nieprzydatności do wykonywania zawodu jest zgodny z konstytucją. Z kolei wyrok z 8 listopada dotyczy trybu postępowania przed sądem. Zdaniem sędziów TK zgodna z ustawą zasadniczą jest możliwość wyrażenia przez sąd odwoławczy wiążących wskazań dla sądu I instancji w uzasadnieniu uchylonego wyroku cywilnego.

Zgodne z konstytucją okazały się również przepisy dwóch ustaw, w sprawie których wyrok wydano 22 listopada. Pierwsza z nich dotyczy ograniczenia prawa zawierania małżeństw przez osoby, które zostały dotknięte chorobą lub niedorozwojem psychicznym, natomiast drugie rozstrzygnięcie było związane z przepisami, które uzależniały wypłatę becikowego od opieki lekarskiej od 10 tygodnia ciąży. W wyroku z 23 listopada Trybunał Konstytucyjny uznał za konstytucyjne także główne zapisy ustawy o izolacji groźnych przestępców.

TK orzekł również, że zgodny z konstytucją jest przepis, który nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników służby zagranicznej, wykonujących obowiązki służbowe w placówce. 1 grudnia TK wydał wyrok zgodnie z którym karanie sprawcy jednego czynu za przestępstwo i za wykroczenie jest zgodne z konstytucją.

W opinii TK niekonstytucyjne jest odbieranie prawa jazdy, w przypadku gdy kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, bez możliwości uwzględnienia stanu wyższej konieczności. Takie zdanie sędziowie wyrazili w wyroku z 11 października. Przepisy dotyczące opłat za podróże służbowe kierowców w transporcie międzynarodowym zostały uznane przez TK za niezgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny zajmował się również tzw. małą ustawą medialną. W wyroku z 13 grudnia stwierdzono, iż to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ konstytucyjny musi mieć decydujący głos w kwestii powoływania i odwoływania członków zarządu i rad nadzorczych mediów publicznych.