Podsumowanie roku działalności od objęcia teki ministra, plany na przyszłość oraz program „Niepodległa” to najważniejsze tematy konferencji prasowej, która odbyła się w środę w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W konferencji wziął udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz wiceminister Jarosław Sellin.

Wzrost wydatków na kulturę, rozwój przemysłów kreatywnych, budowa Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, przekształcenie niektórych instytucji kultury, zmiany legislacyjne oraz wieloletni program „Niepodległa 2018” - to wybrane priorytety ministra kultury Piotra Glińskiego.

Misją MKiDN jest stworzenie opartego o dobre prawo, stabilne finansowanie, silne instytucje kompletnego systemu zapewniającego ochronę dziedzictwa narodowego i rozwój polskiej kultury jako podstawowego składnika polskiej tożsamości i wspólnoty politycznej.

– mówił minister podczas środowej konferencji.

Wicepremier przedstawił dziewięć podstawowych celów polityki kulturalnej, które były realizowane przez ostatni rok, i które będą realizowane w przyszłości:

1. Stabilizacja bytowa środowisk twórców i instytucji kultury.
2. Podniesienie poziomu oferty i jakości funkcjonowania kultury w Polsce
3. Rozwój kompetencji kulturalnych społeczeństwa polskiego
4. Kształtowanie świadomości społecznej i wzmacnianie pozycji wspólnoty politycznej
5. Wzbogacanie kultury popularnej elementami kultury wysokiej
6. Rozwój obywatelskiego uczestnictwa w kulturze (wsparcie inicjatyw oddolnych)
7. Rozwój wolności artystycznej i pluralizmu twórczego
8. Rozwój przemysłów kreatywnych
9. Promocja kultury polskiej zagranicą.

Wzrost wydatków

W 2016 roku nastąpił spory wzrost wydatków na kulturę – do poziomu 3 889 mln zł, a w przyszłym roku będzie to suma 4 126 mln zł. W tym roku zwiększono o 5 proc. kwotę na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury, których płace przez kilka lat były zamrożone. Planuje się jeszcze nieznaczne podwyżki. Minister Gliński zapowiedział, że o 10 proc wzrosną płace niedocenianych do tej pory pracowników archiwów.

Dobra wiadomość dla twórców

Prof. Gliński zapowiedział też przywrócenie w 2018 roku twórcom kultury zabrane im odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. W ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2013 roku ograniczono uprawnienie twórców do zastosowania ryczałtowych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów.

Polityka historyczna

Priorytetem ministra jest zakończenie do 2018 roku dwóch ważnych muzeów: Muzeum Historii Polski w warszawskiej Cytadeli  oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Prof. Gliński przypomniał, że w ciągu ostatniego roku utworzono kilka nowych muzeów: Muzeum Piaśnica – oddział Muzeum Stuthoff w Sztutowie; Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (powstałe z połączenia Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 oraz Muzeum II Wojny Światowej) czy Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nowa siedziba Muzeum Historii Polski ma być gotowa za dwa lata. Tak będzie wyglądać

Minister podkreślił, że część instytucji kultury podlegać będzie przekształceniom. Status państwowych instytucji kultury zyskają m.in. Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej i Państwowy Instytut Wydawniczy (w 2017 roku). Powołano też m.in. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. W kontekście wątpliwości co do zaangażowania ministerstwa w finansowanie budowy Świątyni Opatrzności Bożej, minister podkreślił, że są to inwestycje na Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które będzie miało siedzibę nad sanktuarium.

Polacy zapytani o osoby, które odegrały najważniejszą rolę w historii naszego narodu odpowiadają jednogłośnie, że to Jan Paweł II oraz Józef Piłsudski. Czy tak wybitni Polacy nie zasługują na to by mieć swoje muzeum?


– pytał retorycznie prof. Gliński.

Szef resortu kultury zaznaczył również, że w Świątyni będą się odbywały koncerty.

Zainwestowaliśmy w stworzenie wspaniałej akustyki. Będzie ją można ocenić już w najbliższy piątek, podczas koncertu oratorium "Przymierze" Michała Lorenca z okazji otwarcia Świątyni.

- kontynuował minister.

Kolejnym przedsięwzięciem resortu, o którym mówił prof. Gliński, jest ogłoszony kilka miesięcy temu konkurs na scenariusz fabularnego filmu historycznego.

Programy i ważne wydarzenia międzynarodowe

Rozwój sektorów kreatywnych, Edukacja dla dzieci, Miejsca pamięci narodowej za granicą czy Kultura popularna to istotne programy ministerstwa. W dalszym ciągu prowadzone będą również już istniejące, jak Kultura dostępna czy Kultura cyfrowa. Minister Gliński wspomniał też o organizacji nadchodzących dwóch niezwykle ważnych wydarzeń międzynarodowych: prestiżowego dla naszego kraju EXPO International w Łodzi w 2022 r. oraz 41. Sesji Komitetu Światowego UNESCO w Krakowie.

Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa”

Druga część środowej konferencji poświęcona była Wieloletniemu Programowi Rządowemu „Niepodległa”, który zakłada przygotowanie oraz przeprowadzenie obchodów upamiętniających wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 8 listopada rząd przyjął informację dotyczącą realizacji tego programu.

Wszystko wskazuje na to, że to nasz rząd będzie realizować obchody 100. rocznicy niepodległości Polski w roku 2018. Dlatego wczoraj Rada Ministrów przyjęła kierunkowe wskazania związane z realizacją programu wieloletniego „Niepodległa” i powołała pełnomocnika rządu do spraw realizacji tego programu

– mówił Sekretarz Stanu Jarosław Sellin.

Wiceminister zaprezentował wyniki badań Narodowego Centrum Kultury i TNS, z których wynika, że zdaniem Polaków więcej nas dzieli niż łączy. Większość twierdzi też, że ważne jest by być patriotą, a za najważniejsze święto narodowe uważa się Dzień Odzyskania Niepodległości 11 listopada.

Celem głównym programu wieloletniego jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków i jeszcze silniejsze budowanie instynktów państwowotwórczych. Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” będzie realizowany w latach 2017-2021. Jego struktura składać się będzie z trzech priorytetów. Pierwszy - to duże projekty ogólnopolskie realizowane przez narodowe instytucje kultury oraz inne resorty, a także wojewodów. Drugi – to programy partycypacyjne i dotacyjne, których celem jest jak najszersze włączenie Polaków w przeżywanie obchodów, wzmocnienie lokalnych programów obchodów, ukazanie kontekstu regionalnego. Trzeci priorytet to program zagranicznych obchodów i działań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi wspólnie obchodzimy stulecie.

Logo "Niepodległej"

Na zakończenie konferencji zaprezentowano logo obchodów stulecia odzyskania niepodległości, wyłonione w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Wybrany znak oparty został na słowie „Niepodległa”, pochodzącym z oryginalnego rękopisu Marszałka Józefa Piłsudskiego.


fot. mat.pras.