Coraz więcej obcokrajowców chce zostać w Polsce

Od początku roku do końca III kwartału cudzoziemcy złożyli 100 tys. wniosków w celu zalegalizowania pobytu w Polsce. Oznacza to, że było ich o 30 proc.

Grzegorz-Skibka
Od początku roku do końca III kwartału cudzoziemcy złożyli 100 tys. wniosków w celu zalegalizowania pobytu w Polsce. Oznacza to, że było ich o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. – poinformował Urząd ds. Cudzoziemców.

Zdecydowana większość z nich dotyczyła wydania zgody na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy. W ciągu pierwszych trzech kwartałów cudzoziemcy złożyli w Polsce również ok. 10,5 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Spośród ok. 100 tys. wniosków dotyczących zalegalizowania pobytu, 90 proc. dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 8 proc. zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. zezwolenia na pobyt rezydenta UE. W sprawie zezwolenia na pobyt czasowy 69 proc. wniosków złożyli obywatele Ukrainy (o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.), 4 proc. – Chińczycy, po 3 proc. Hindusi i Wietnamczycy, po 2 proc. Białorusini i Rosjanie. O zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE również najczęściej ubiegali się obywatele Ukrainy.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu wydają wojewodowie. 86 proc. wszystkich procedur zakończyło się decyzją pozytywną, przyznającą zezwolenie pobytowe. W przypadku 10 proc. spraw wydano decyzje negatywne, a 4 proc. procedur umorzono.

Do końca III kwartału 2016 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) złożyło nieco ponad 10 tys. cudzoziemców. Większość wniosków zostało złożonych przez obywateli pochodzących z trzech państw: Rosji – głównie narodowości czeczeńskiej (73 proc. ogółu), Ukrainy (10 proc. ogółu) oraz Tadżykistanu (8 proc. ogółu). Porównując ten przedział czasowy z analogicznym okresem 2015 r., widoczny jest wzrost ogólnej liczby osób aplikujących o ochronę międzynarodową o 24 proc. (o ok. 2 tys. wniosków).

W 2016 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał ponad 10 tys. decyzji w zakresie ochrony międzynarodowej. Status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uzyskało 217 os. (2 proc. ogółu), 1,6 tys. os. (16 proc. ogółu) otrzymało decyzję negatywną, a 8,4 tys. postępowań (82 proc. ogółu) umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie był zainteresowany kontynuowaniem procedury w Polsce i najprawdopodobniej opuścił kraj (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej).

Najliczniejszymi beneficjentami wszystkich decyzji przyznających ochronę (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca i pobyt tolerowany) byli obywatele: Rosji (38 proc. ogółu), Syrii (17 proc.), Ukrainy (15 proc.) oraz Iraku (8 proc.).

 Źródło: niezalezna.pl

 

#imigranci

MP
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo