W tegorocznej, dziesiątej z kolei, a więc jubileuszowej edycji konkursu Raporty Społeczne nagrodę główną i jednocześnie nagrodę ministra rozwoju otrzymała spółka Lubelski Węgiel Bogdanka za raport zintegrowany całej grupy kapitałowej za 2015 r.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 r. Ma na celu szerzenie idei raportowania danych niefinansowych oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury konkursu wyróżnia firmy, które podejmują dialog oraz współdziałanie z interesariuszami, a potem w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.

Jubileuszowa gala
4 października br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się Gala 10-lecia konkursu Raporty Społeczne organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Partnerami jubileuszowej edycji konkursu byli: Grupa Lotos, Orange Polska i Puls Biznesu.

„Ile dwutlenku węgla emituje firma w ciągu roku? Ile godzin szkoleniowych zapewnia pracownikowi? Co robi, żeby być dobrym sąsiadem? To tylko niektóre informacje i dane, jakie można znaleźć w raportach społecznych. Od 10 lat nagradzamy w konkursie dokumenty najlepiej sporządzone: kompletne, wiarygodne i komunikatywne” – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Od 2007 r. stopniowo przybywa firm raportujących swoje działania, które nie są wprost ukierunkowane na osiągnięcie zysku. Widać to także po prawie trzykrotnym wzroście liczby raportów społecznych nadsyłanych na konkurs. Do pierwszej edycji konkursu w 2007 r. wpłynęło 11 dokumentów, a w 2016 r. niemal trzy razy więcej – 32 dokumenty. Rośnie także liczba raportujących organizacji pozabiznesowych – w tym roku na konkurs zostało nadesłano pięć takich raportów, czyli najwięcej w dotychczasowej historii konkursu.

Podsumowanie i prognoza
Do dziesiątej edycji konkursu Raporty Społeczne zgłoszono ogółem 32 raporty, w tym osiem w wykonaniu podmiotów debiutujących w konkursie, siedem raportów zintegrowanych i pięć raportów sporządzonych przez instytucje pozabiznesowe. Spośród nadesłanych raportów jury konkursu, jury dziennikarskie, internauci, Ministerstwo Rozwoju i Giełda Papierów Wartościowych przyznają nagrody w sześciu kategoriach: nagroda główna, najlepszy debiut, nagroda jury dziennikarskiego, nagroda internautów, nagroda ministra rozwoju i nagroda Giełdy Papierów Wartościowych, która przyznawana jest spółkom notowanym na warszawskim parkiecie. Przyznano też wyróżnienia.

„Tegoroczna jubileuszowa gala była też dla nas okazją do podsumowania 10 lat konkursu Raporty Społeczne. Zaprosiliśmy wszystkie osoby zaangażowane w raportowanie społeczne w Polsce do wspólnego podsumowania minionej dekady, a także do spojrzenia w przyszłość” – mówi Marcin Grzybek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator konkursu. „Jesteśmy przekonani, że w najbliższych latach czeka nas skokowy wzrost zainteresowania raportowaniem danych pozafinansowych” – podkreśla.

Rozwój raportowania
Dziesięć kolejnych edycji konkursu Raporty Społeczne pokrywa się ze stopniowym rozwojem sprawozdawczości niefinansowej w Polsce. Dekadę lat temu raportowanie społeczne było nowością, którą biznes przyjmował z niedowierzeniem – menedżerowie pytali: po co zadawać sobie trud przygotowania takich dokumentów i jakie one mają przydatność dla biznesu? Teraz wątpliwości te ustąpiły – zostały wyparte przez świadomość, że raport społeczny jest cennym źródłem danych o wpływie firmy na ludzi i środowisko, a także wszechstronnym kompendium wiedzy o firmie, jakie udostępnia ona organizacjom pozarządowym, swoim klientom, a również inwestorom.

„Kolejne edycje pokazywały, jak uczestniczące w nim firmy włączały zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju do swoich strategii biznesowych i jak pod wpływem takiego podejścia zmieniał się sposób funkcjonowania tych przedsiębiorstw oraz ich wizerunek” – stwierdziła Irena Pichola, partner i lider sustainability consulting Central Europe w Deloitte.

Jej zdaniem gala dziesięciolecia była okazją do podsumowania wysiłków na rzecz upowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Była też okazją do uświetnienia ponad 90 firm – dotychczasowych uczestników konkursu Raporty Społeczne. Przedsiębiorstwa te, przez swoją praktykę, zdobyte doświadczenie i wiedzę, stanowią obecnie punkt odniesienia i źródło inspiracji dla około 300 największych polskich spółek, które od 1 stycznia 2017 r. objęte są nowymi wymogami sprawozdawczości niefinansowej.

Różnorodność przekazu
Jubileuszowa gala konkursu Raporty Społeczne dała okazję do przyjrzenia się dekadzie raportowania działań pozafinansowych firm w Polsce, zachodzącym na tym polu zmianom i nowym trendom. Zaproszeni goście, przedstawiciele organizatorów konkursu oraz partnerzy jubileuszowej gali w krótkich wystąpieniach podsumowali ostatnie lata i dzielili się swoimi dobrymi praktykami CSR. Rozwija się nie tylko umiejętność raportowania społecznego, ale i formy, w jakich dokumenty te docierają do odbiorców.

„Po kilku latach przygotowywania raportów społecznych wiemy już, że sporządzenie takiego sprawozdania to dopiero początek drogi. Bardzo ważna jest przemyślane jego zakomunikowanie, zachęcenie ludzi do zapoznania się z jego treścią. Dlatego opracowaliśmy nasz raport w rozmaitych wariantach i stworzyliśmy kilka różnych narzędzi komunikacji, by dotrzeć do szerokiego i różnorodnego grona odbiorców. Wyróżnienie w tegorocznym konkursie potwierdza, że było to słuszne posunięcie” – mówi Katarzyna Radecka, kierownik ds. programów zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Podobną drogę przeszedł Bank Zachodni WBK. Tworząc raport, który zebrał podwójne laury, skupił się na zwiększeniu jego dostępności, a także na uproszczeniu przekazu o podejmowanych działaniach. Dokument adresował do swoich klientów indywidualnych i biznesowych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale też do korporacji, do pracowników, do społeczności lokalnych i do działaczy społecznych. Oprócz raportu w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF, raport BZ WBK jest też dostępny w wersji wideo, a także w formie broszury drukowanej oraz na dedykowanej stronie WWW.

Polska liderem
W 2016 r. Deloitte przeprowadziło w Europie środkowej badanie 500 największych firma regionu (Deloitte CE Top 500). Okazało się, że w Europie centralnej to polskie firmy przygotowują relatywnie najwięcej raportów niefinansowych – 26 proc. wszystkich. Ponadto większość z tworzonych w Polsce dokumentów tego typu zgodna jest ze światowymi wytycznymi raportowania niefinansowego GRI (Global Reporting Initiative) czy raportowania zintegrowanego IIRC (International Integrated Reporting Council). 

„Raporty uhonorowane laurami konkursu Raporty Społeczne 2016 będą miały szansę zmierzyć się w zestawieniu najlepszych raportów niefinansowych Europy Środkowej, Green Frog Awards (GFA) sporządzanym przez Deloitte. W tegorocznej edycji GFA biorą udział przedsiębiorstwa raportujące społecznie, a pochodzące z pięciu krajów: Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii i Węgier” – mówi Irena Pichola, partner i lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.