Dzia­łal­ność pra­wie 5500 bry­tyj­skich firm, które używają kor­po­ra­cyj­nych „pasz­por­tów” do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w całej UE jest zagro­żo­na, jeżeli Wielka Bry­ta­nii utraci dostęp do jed­no­li­tego rynku euro­pej­skiego – podaje bry­tyj­ski Guar­dian.

5,476 zare­je­stro­wa­nych firm w UK posiada co naj­mniej jeden pasz­port do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w innym kraju UE lub pań­stwie człon­ko­wi­skim Euro­pej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego (EOG). Nieco ponad 8000 podmio­tów upraw­nionych w innych kra­jach UE korzy­sta z tych prze­pi­sów do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w Wiel­kiej Bry­ta­nii – podaje Guar­dian.

- Te liczby dają nam infor­ma­cję o moż­li­wych skut­kach utraty peł­nego dostępu do jed­no­li­tego rynku usług finan­so­wych. Dzia­łal­ność firm może być zagro­żona. Pra­wie 5500 firm z Wiel­kiej Bry­ta­nii korzy­sta z pasz­por­tów do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w Euro­pie i ponad 8000 firm euro­pej­skich korzy­sta z tych pasz­por­tów w celu świad­cze­nia usług w Wiel­kiej Bry­ta­nii – powie­dział Tyrie.

Prawa euro­pej­skiego pasz­portu są przy­wią­zane do jed­no­li­tego rynku i auto­ma­tycz­nie prze­staną obo­wią­zy­wać, jeśli Wielka Bry­ta­nia nie będzie już co naj­mniej czę­ścią Euro­pej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego( kraje UE oraz Islan­dia, Liech­ten­stein i Nor­we­gia) – powie­dział pre­zy­dent Bun­des­banku Jens Weid­mann

Wysiłki zmie­rza­jące do zapew­nie­nia odpo­wied­niej ochrony dla firm z sie­dzibą w Wiel­kiej Bry­ta­nii będzie jed­nym z naj­trud­niej­szych aspek­tów nego­cja­cji na temat przy­szłych sto­sun­ków Wiel­kiej Bry­ta­nii z UE. – dodał Andrew Tyrie.