Oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów będą jawne, a ich treść będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Odpowiedni projekt ustawy, przedłożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, został dziś przyjęty podczas posiedzenia rządu. Składając fałszywe oświadczenie majątkowe sędzia poniesie odpowiedzialność karną – będzie to przestępstwo – a nie jak dotychczas tylko dyscyplinarną.

Jak podał rząd, w ten sposób zrealizowano zalecenia opracowane w ramach IV rundy ewaluacyjnej Grupy Państw przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO) oraz zlikwidowano nieuzasadnione uprzywilejowanie sędziów wobec pozostałych funkcjonariuszy państwowych  zobowiązanych do ujawniania  oświadczeń majątkowych.

Jedne z najważniejszych rozwiązań, proponowanych przez rząd przewidują m.in. wydłużenie okresu, w którym będzie można wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego z 3 do 5 lat od chwili popełnienia czynu. Przewidziano też wydłużenie przedawnienia dyscyplinarnego z 5 do 8 lat, w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem 5 lat. Oznacza to, że dopiero po upływie pięciu lat od momentu dokonania przewinienia dyscyplinarnego nie będzie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem 5 lat, przedawnienie dyscyplinarne nastąpi po 8 latach od chwili popełnienia czynu.

Przewidziano także wprowadzenie nowej kary dyscyplinarnej, polegającej na obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Określono też inne niż dotychczas skutki niektórych orzekanych kar dyscyplinarnych. Orzeczenie każdej z kar dyscyplinarnych – poza upomnieniem – skutkować będzie: pozbawieniem możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez 5 lat, a także niemożnością udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie funkcji prezesa i wiceprezesa, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu.