Jeszcze do niedzieli (17 lipca) potrwa w Krakowie 12. edycja Festiwalu Muzyki Polskiej, który co roku prezentuje najważniejsze dzieła rodzimej muzyki od średniowiecza aż po współczesność. Tegoroczna odsłona imprezy koncentruje się wokół utworów Michała Poniatowskiego – wybitnego i niesłusznie zapominanego kompozytora operowego, którego dwusetna rocznica urodzin mija w tym roku.

Fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny jest od 2005 r. przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mu­zy­ki Pol­skiej, a jego isto­tą jest nie tyl­ko pre­zen­to­wa­nie war­to­ścio­wych dzieł pol­skich kom­po­zy­to­rów, po­wsta­łych od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność, ale i kon­fron­to­wa­nie ich z mu­zy­ką świa­to­wą i uka­zy­wa­nie w roz­ma­itych kon­tek­stach. 

Do tej po­ry gwiaz­da­mi fe­sti­wa­lu by­li: pia­ni­ści Ivo Po­go­re­lich i Ni­co­lai Kho­zy­ainov, świa­to­wej sła­wy skrzy­pek Ni­gel Ken­ne­dy, a tak­że: Aca­de­my of St. Mar­tin in the Fields, Lon­don Sin­fo­niet­ta, Elż­bie­ta Choj­nac­ka, Aki­ko Su­wa­nai, Piers La­ne, Pe­ter Ja­blon­ski, Jo­na­than Plow­ri­ght, Gri­go­rij Ży­slin i wie­lu in­nych. Wy­stą­pi­ły tak­że wy­bit­ne oso­bo­wo­ści pol­skiej sce­ny mu­zycz­nej: Krzysz­tof Pen­de­rec­ki, Agniesz­ka Ducz­mal, Je­rzy Mak­sy­miuk. Fe­sti­wal go­ścił rów­nież wy­bit­nych kom­po­zy­to­rów: Woj­cie­cha Ki­la­ra, Hen­ry­ka Mi­ko­ła­ja Gó­rec­kie­go, Paw­ła My­kie­ty­na.

Podczas tegorocznej edycji imprezy, której główną osią jest twórczość wybitnego kompozytora operowego Michała Poniatowskiego, wystąpił m.in. Eric Lu, gwiazda ubiegłorocznego Konkursu Chopinowskiego, a już w niedzielę, podczas koncertu finałowego o godz. 20 w kościele św. Katarzyny zabrzmi 3. Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sin­fo­nia Iu­ven­tus.

Więcej szczegółów i program festiwalu dostępny na stronie ogranizatorów.