6 lipca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu będą wydawane szybciej, wprowadzony zostanie administracyjny tryb unieważniania aktów stanu cywilnego. Nowe regulacje mają na celu uproszczenie procedur, a co za tym idzie usprawnienie prac USC.

Bardzo ważną zmianą, jaką ma wprowadzić nowelizacja, jest przyznanie pracownikom urzędów stanu cywilnego (USC) uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach. Obecnie w wypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia bądź odpisu aktu stanu cywilnego kierownik USC osobiście przenosi ten akt do elektronicznego rejestru. Po wejściu w życie nowych przepisów kierownik będzie mógł upoważnić do tego pracownika urzędu. Rozwiązanie to powinno w znacznym stopniu przyspieszyć nie tylko sam proces przenoszenia aktu stanu cywilnego, ale przede wszystkim jego wydanie.

Dodatkowo kierownicy USC będą mogli wydawać odpisy aktów stanu cywilnego bez konieczności przenoszenia ich do centralnego rejestru. Oznacza to, że będą mogli korzystać z posiadanych już komputerowych baz danych, a nie jedynie z aplikacji Źródło.

Rozszerzone zostaną również uprawnienia dotyczące unieważniania w trybie administracyjnym aktów stanu cywilnego. Wojewodowie będą mogli unieważnić akt, jeśli zarejestrowano więcej niż jeden dokument stwierdzający to samo zdarzenie, z kolei kierownicy USC unieważnią akt np. w wypadku błędnej rejestracji wynikającej z problemów technicznych bądź błędnego przeniesienia aktu z papierowej księgi.