Na temat proponowanych przez rząd zmian w systemie emerytalnym Polaków, w tym racjonalnego wykorzystania środków z tzw. II filaru (OFE) oraz znaczącej rozbudowy III filaru (dobrowolnych, dodatkowych oszczędności) mówił na dzisiejszej konferencji w ministerstwie rozwoju, jego szef - wicepremier, Mateusz Morawiecki.

Zmiany zostały objęte „Programem Budowy Kapitału” (PBK). W jego ramach powstaje kompleksowy plan tworzenia dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych.

Planowane jest m.in. stworzenie powszechnych, dobrowolnych, pracowniczych i indywidualnych programów kapitałowych w ramach III Filaru systemu emerytalnego. Mają powstać również publiczne fundusze nieruchomości, nowego typu obligacje Skarbu Państwa w formie obligacji premiowych i infrastrukturalnych. Obniżony zostanie także podatek od dochodów z długoterminowych (powyżej 12 miesięcy - z obecnych 19 proc. do 10 proc.) inwestycji kapitałowych.

Dzięki PBK przebudowany będzie model funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Wstępne propozycje zakładają wykorzystanie środków zgromadzonych w OFE do wsparcia polskiej gospodarki i budowy oszczędności emerytalnych polskich gospodarstw domowych. Koncepcja, która będzie obecnie wypracowywana, będzie najprawdopodobniej polegać na przekazaniu środków OFE na indywidualne konta emerytalne ich uczestników oraz „nowe ważne przedsięwzięcia, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej”. Dalsze prace będą prowadzone w ramach konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Planowane jest – od 2018/2019 r. - również utworzenie efektywnego III filaru systemu emerytalnego w postaci Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) – dla zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach oraz Indywidualnych Programów Kapitałowych (IPK) – dla pracowników średnich i mniejszych firm. Program obejmuje także rozwój nowych produktów oszczędnościowych w postaci m.in. publicznych funduszy nieruchomości (tzw. polskich REIT-ów), obligacji infrastrukturalnych oraz obligacji premiowych.