W ciągu ostat­nich 4 lat do Wielkiej Bry­ta­nii wy­je­cha­ło na stałe 150 tys. Po­la­ków. Powód? Znacz­nie wyż­sze za­rob­ki i lep­sze życie. Po­seł Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej Jo­an­na Fa­bi­siak prze­ko­nu­je jed­nak, że... mię­dzy Pol­ską a Za­cho­dem w za­rob­kach nie ma więk­szych róż­nic!

– Zarobki są na bar­dzo po­dob­nym po­zio­mie. To jest pewna magia: że tam jest ina­czej, że tam jest le­piej – prze­ko­nu­je posłanka PO.

Czy ona w ogóle wie, o czym mówi?! - pyta Fakt.pl.

– W bu­dow­nic­twie pen­sje i w Pol­sce, i w An­glii są już po­rów­ny­wal­ne. A sprzą­ta­jąc w Lon­dy­nie, nie za­ra­bia się już tak do­brze – wy­li­cza porta­lowi Fakt.pl po­seł Fabisiak.

Jednak z danych statystycznych wy­ni­ka, że płace w Pol­sce do­go­nią te za­chod­nie naj­szyb­ciej za kil­ka­dzie­siąt lat! Według szacunków Fakt.pl w Wielkiej Brytanii przebywa w wyniku nowej emigracji ok. 700 tys. naszych rodaków.

ZOBACZ WIDEO