W okowach biurokracji

W Polsce czas rozpocząć merytoryczną dyskusję dotyczącą zmian organizacyjno-funkcjonalnych administracji państwowej i samorządowej.

W Polsce czas rozpocząć merytoryczną dyskusję dotyczącą zmian organizacyjno-funkcjonalnych administracji państwowej i samorządowej. Zainteresowanie opinii publicznej tym tematem nie oddaje wagi problemu.

Rozrastająca się biurokracja stanowi już, z jednej strony, poważne zagrożenie dalszego rozwoju Polski, a z drugiej wykorzystywana jest przez rządzące elity do budowy wzajemnych powiązań, pozwalających im na dalsze sprawowanie władzy. Politycy rządzącej partii widzą problemy, ale tylko wtedy, kiedy zmusi ich do tego opinia publiczna. Nasz kłopot polega na tym, że główne media to narzędzie w ich rękach. Nadzieją pozostaje niezależna kadra naukowa świadoma wagi problemu.

Biurokracja w statystyce

Liczba urzędników w Polsce przekracza wszelkie granice rozsądku. Administracja państwowa, jak i samorządowa (bez wojska i ZUS-u) w 1990 r. liczyła 158,6 tys. zatrudnionych, a w 2012 r. przeciętne zatrudnienie urzędników wyniosło już ok. 431 tys. osób. W ww. okresie wzrost administracji wyniósł 172 proc., co stanowi swoisty rekord marnotrawstwa funduszy publicznych, uwzględniając jakość pracy i skuteczność działania tej grupy na rzecz dobra wspólnego. Suma wynagrodzeń w administracji państwowej i samorządowej w 2012 r. wyniosła 22 mld zł.
Rozrost administracji publicznej jest procesem ciągłym. W latach 2005-2012 przybyło 63 tys. urzędników, tj. ponad 17 proc. Największy wzrost, blisko 23 proc., uwidocznił się w administracji samorządowej, administracja rządowa zaś przyrosła o 10 proc. przeciętne zatrudnienie w tych sektorach w 2012 r. wyniosło odpowiednio 248,6 tys. i 181 tys. osób. Suma wynagrodzeń w administracji państwowej i samorządowej w 2012 r. wyniosła 22 mld zł.

Rozrost administracji publicznej jest procesem ciągłym. W latach 2005–2012 przybyło 63 tys. urzędników, tj. ponad 17 proc. Największy wzrost, blisko 23 proc., uwidocznił się w administracji samorządowej, administracja rządowa zaś przyrosła o 10 proc. – przeciętne zatrudnienie w tych sektorach w 2012 r. wyniosło odpowiednio 248,6 tys. i 181 tys. osób.

Przeciętne wynagrodzenie urzędników publicznych (państwowych i samorządowych) w 2012 r. wyniosło 4,33 tys. zł miesięcznie. W sektorze prywatnym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, w tym samym roku, wyniosło 3,3 tys. zł, czyli o 32,4 proc. mniej niż pensja urzędnicza, a to przecież ta grupa składa się, płacąc podatki, na apanaże pracowników administracyjnych. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia kadry urzędniczej w latach 2005–2012 wyniósł blisko 42 proc., w tym w administracji państwowej 37 proc., a samorządowej 48 proc.

Relacja władza III RP – administracja

Rozwój biurokracji powoduje rozrost etatyzmu. Urzędnicy mają coraz większy wpływ na różne obszary naszego życia. Sfera wolności jest ograniczana nowymi przepisami tworzonymi na potrzeby biurokratycznego systemu. System biurokratyczny jest korzystny dla establishmentu III RP, gdyż uzależnia od siebie znaczną armię ludzi wraz z ich rodzinami. Korzyści są obopólne – elity rządzące dają poczucie stabilizacji i relatywnie wysokie wynagrodzenia urzędnikom, a oni oddają głosy w wyborach na partie zapewniające im dalszą szansę istnienia i rozwoju. Wzajemna zależność elit III RP i urzędników nie bierze pod uwagę interesu państwa polskiego i obywateli, są to biznesowe, partykularne sieciowe powiązania. Do czego one prowadzą w skrajnych wypadkach, pokazał film „Układ zamknięty”, ale na co dzień urzędnicy uzależniają od swoich decyzji istnienie setek firm oraz życie milionów Polaków. Jednocześnie rządzące elity III RP w wpadkach błędów urzędniczych dają im ochronę prawną i wrażenie, graniczące z pewnością, braku odpowiedzialności karnej. Przepisy o odpowiedzialności materialnej urzędnika wydającego niezgodne z prawem decyzje są, jak pokazuje życie, przepisami martwymi.

Organizacja administracji
Struktura administracji w Polsce jest swoistą emanacją zmysłu organizacyjnego jej twórców. Występujący dualizm administracji państwowej i samorządowej jest trudno zrozumiały z punktu widzenia zasad zarządzania.

W Polsce mamy strukturę administracyjną szczebla centralnego, składającą się z: naczelnych i centralnych organów administracji oraz urzędów wojewódzkich z ich przedstawicielstwami terenowymi, oraz administrację samorządową składającą się z: województw, w tym urzędów marszałkowskich, powiatów i miast na prawach powiatów oraz gmin.  

Zorganizowanie dublujących się wojewódzkich jednostek czy powiatów jako szczebla pośredniego między strukturami wojewódzkimi a gminami prowadzi do rozmazywania odpowiedzialności, chaosu organizacyjnego, wydłużenia drogi i terminów podejmowania decyzji. Przepisy dotyczące gmin pozwalają na ustanowienie tzw. gminy wiodącej w wypadku realizacji wspólnych zadań. Powołanie powiatów spowodowało, że przepisy o związkach gmin stały się przepisami martwymi, gdyż zadaniem powiatów jest realizacja zadań przekraczających możliwości gmin. Budując powiaty, zastosowano drogie rozwiązanie pomimo posiadania już wcześniej narzędzia odpowiadającego lokalnym wyzwaniom.  

Tak zorganizowana administracja oraz liczba przepisów prawnych stanowiących uzasadnienie jej utrzymywania ogranicza inicjatywy gospodarcze Polaków. Praktycznie każdy projekt biznesowy musi przebrnąć, na różnych etapach, przez wiele decyzji administracyjnych czy uzyskać od kilku do kilkudziesięciu zezwoleń, co powoduje, że proste projekty urastają do rangi wręcz niemożliwych w realizacji i trwających miesiącami.

Czas na zmiany
Sytuacja finansowa, społeczno-gospodarcza oraz bezpieczeństwo państwa wymagają radykalnej zmiany. Konieczna jest merytoryczna dyskusja specjalistów z zakresu zarządzania, administracji państwowej i samorządowej oraz prawników. Na koalicję rządzącą PO-PSL nie ma co liczyć, gdyż jako emanacja establishmentu i jego interesu nie jest w stanie zaproponować niczego pozytywnego.

Najprostszą zmianą byłoby zmniejszenie przerostu zatrudnienia, wynikającego z nieustannego wzrostu administracji, w ciągu ostatnich 24 lat, na wszystkich jej szczeblach. Propozycja ta nie wyczerpuje wszystkich niezbędnych zmian, których celem powinno być uproszczenie drogi decyzyjnej, jasne przyporządkowanie odpowiedzialności oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania.

Uwzględniając głębsze zmiany, konieczne jest połączenie państwowych i samorządowych struktur wojewódzkich, gdzie w zależności od przyjętego modelu wojewoda byłby mianowanym przez rząd urzędnikiem realizującym delegację rządową, czy też władzą wybieraną w powszechnych wyborach z ustawowymi obowiązkami realizowania zadań państwowych i społecznych. Połączenie wyżej wymienionych jednostek uporządkowałoby decyzyjność i odpowiedzialność dublujących się obecnie struktur oraz umożliwiłoby dokonanie zmian efektywnościowych.

Należy rozważyć likwidację powiatów jako szczebla pośredniego pomiędzy województwem a gminą, pozostawiając oczywiście możliwość funkcjonowania tzw. gminy wiodącej do realizacji zadań o większym zakresie.

Zaprezentowana filozofia zmian mogłaby dać oszczędności na samych wynagrodzeniach od 5 mld zł do 7 mld zł rocznie i przynieść kolejne oszczędności w takich pozycjach kosztów, jak: najem budynków i ich utrzymanie, telekomunikacja, koszty biurowe, reprezentacyjne itp. Dodatkowo uwolniono by aktywa mogące podlegać sprzedaży, czy najmowi, które mogłyby stanowić dodatkowy dochód dla państwa.
Bez koniecznych zmian w obszarze administracji Polska będzie miała problemy w pokonaniu kolejnych etapów rozwoju i pozostanie państwem peryferyjnym. Wynika to z ponoszonych kosztów na funkcjonowanie jej struktur oraz z rozbudowanych w jej wnętrzu sieci klientelistycznych powiązań.
 

 

Źródło:

Andrzej Olszewski
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo