Rząd przyjął nowelę ustawy o cudzoziemcach

Rząd przyjął dzisiaj przygotowany w MSWiA projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach dotyczący m.in. powrotów nielegalnie przebywających w UE obywateli państw trzecich do swoich krajów oraz przeniesienia części kompetencji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na komendanta głównego Straży Granicznej.

fot. Krystian Maj/KPRM

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zakłada wprowadzenie przepisów mających zapewnić stosowanie dwóch rozporządzeń dotyczących zmian w unijnym Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). Rozporządzenia z listopada 2018 r. mają usprawnić proces powrotów obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na obszarze Schengen do swoich krajów oraz usprawnić odprawy graniczne.

Zmiany w unijnym prawie, które ma wprowadzić do polskiego prawa nowelizacja przygotowana przez resort spraw wewnętrznych, mają na celu zwiększenie skuteczności unijnego systemu powrotów nielegalnie przebywających na terenie UE cudzoziemców. Ma to zapewnić utrzymanie zaufania publicznego do unijnej polityki migracyjnej i azylowej.

Wpisy do SIS dotyczące powrotu oraz wymiana informacji uzupełniających dotyczących tych wpisów, powinny ułatwić właściwym organom podejmowanie niezbędnych środków w celu wykonania decyzji nakazujących powrót - napisali w uzasadnieniu do nowelizacji jej autorzy.

Po wprowadzeniu zmian SIS ma pozwalać na identyfikowanie obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót, którzy ukryli się i zostali zatrzymani w innym państwie członkowskim. Ma to pomóc w zapobieganiu nieuregulowanej migracji.

Inne zapisy przewidują obowiązkowe konsultacje między państwami, jeśli obywatel państwa trzeciego ma ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową, przyznaną w jednym państwie członkowskim lub może ją tam uzyskać, a inne państwo członkowskie zamierza dokonać lub już dokonało wpisu do SIS dotyczącego odmowy wjazdu i pobytu.

Projekt zakłada też przeniesienie części kompetencji szefa urzędu ds. cudzoziemców na komendanta głównego straży granicznej m.in. w sprawach zobowiązania cudzoziemca z krajów trzecich do powrotu, w sprawach wydalenia z kraju obywatela państwa UE, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Szef SG miałby też zyskać kompetencje do organizowania dobrowolnych powrotów oraz przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego UE - odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz udzielania pomocy związanej z takim przeniesieniem.

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

md
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo