Tyle będzie kosztować zamrożenie cen gazu

Projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu na 2023 r., który został dziś opublikowany na stronie Sejmu, zakłada, że koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej oraz stawek dystrybucji paliw gazowych dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie w ok. 29 mld zł.

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com / Magnascan

Chodzi o rządowy projekt o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

W projekcie dodano, że pozostałe wydatki w wysokości 2 mld złotych będą wiązały się ze zmianami w zakresie dodatku węglowego.

Jednocześnie w projekcie zapisano, że osoby, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) uzyskają dodatkowo zwrot VAT zapłaconego przy zakupie gazu.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) podano, że szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tysięcy. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł i określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh.

"Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh"

- dodano.

Jak podano w OSR, dodatkowo, z związku z nowymi zadaniami przewidywanymi w ustawie dla Prezesa URE, w projekcie przewidziano przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wykonywanie tych zadań w łącznej kwocie 21 mld 512 mln zł w latach 2023-2032.

Jak poinformowała wcześniej kancelaria premiera w komunikacie, ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach oraz podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny będą przekazywać określoną część zysku 

Projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu na 2023 r. zakłada też wprowadzenie mechanizmu polegającego na przekazaniu określonej części zysku przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny na rzecz finansowania rekompensat.

"W zakresie ingerencji na rynku paliw gazowych, w projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie mechanizmu polegającego na przekazaniu określonej części zysku przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny na rzecz finansowania rekompensat"

- napisano w uzasadnieniu o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Jak dodano, na przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nakłada się obowiązek przekazania gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, przy czym ustawa określi maksymalną wysokość tej kwoty na poziomie 538,79 zł/MWh, która odpowiada "średniej ważonej wolumenem transakcji cenie instrumentu GAS_BASE_Y-23, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 listopada 2022 r.".

Wskazano, że sposób ustalania kwoty, jaką zobowiązane będzie uiszczać przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

W uzasadnieniu napisano, że przedsiębiorstwo zobowiązane do przekazywania gazowego odpisu na Fundusz za dany miesiąc kalendarzowy przekazują je do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, w wysokości wynikającej z ustalonego sposobu obliczania gazowego odpisu.

"Oczekiwanym efektem objęcia gazowym odpisem przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny, jest wykorzystanie wysokich zysków, osiąganych przez ten rodzaj podmiotów dzięki bezprecedensowo wysokim cenom gazu ziemnego na rynkach giełdowych, w celu sfinansowania systemu rekompensat w sposób neutralny budżetowo"

- wskazano w uzasadnieniu.

Środki ze sprzedaży emisji do uprawnień CO2 na rekompensaty

Projekt ustawy o zamrożeniu cen gazu na 2023 r. zakłada również, że środki ze sprzedaży emisji do uprawnień CO2 mają być przekazywana na cele związane z finansowaniem rekompensat dla podmiotów stosujących cenę maksymalną gazu.

"Zmiana ma na celu zapewnienie możliwości finansowania rekompensat wypłacanych przedsiębiorstwom energetycznym ze środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień emisji, które na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu mogłyby zostać przekazane do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"

- napisano w uzasadnieniu.

Jak dodano, środki pozyskane ze sprzedaży emisji do uprawnień CO2 mają być przekazywane do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w całości lub w części.

"W roku 2023 środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, z wyłączeniem środków przekazywanych na podstawie ust. 2c i 2d oraz środków, o których mowa w ust. 2b, mogą zostać przekazane w całości lub w części przez ministra właściwego do spraw klimatu, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"

- napisano w ustawie.

O terminie przekazania środków minister właściwy do spraw klimatu ma informować ministra właściwego do spraw budżetu nie później niż 14 dni przed datą przekazania środków.

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

mm
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo