Z OSTATNIEJ CHWILI

Prokuratura federalna RFN potwierdziła, że aresztowani dzisiaj rano ekstremiści planowali zamach stanu w Niemczech • • • Wśród aresztowanych ekstremistów, którzy planowali zamach stanu w Niemczech, są osoby „pełniące znaczące stanowiska” i obywatelka Rosji • • •

Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. zgodą na rozszerzenie NATO

Sejm rozpoczął dziś o 10:00 dwudniowe posiedzenie; zajmie się projektami ws. wyrażenia zgody na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO, a także zmianami zakładającymi zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa oraz projektem zmian w ustawie o obronie ojczyzny. Zgodnie z harmonogramem obrad, posłowie w czwartek mają przeprowadzić drugie czytanie dwóch projektów ustaw dot. wyrażenia przez prezydenta zgody na dołączenie do NATO Szwecji i Finlandii.

zdjęcie ilustracyjne
Tomasz Hamrat / Gazeta Polska

Aby Szwecja i Finlandia mogły dołączyć do NATO, konieczne będzie ratyfikowanie takiej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie Sojuszu. W Polsce proces ratyfikacji wymaga uchwalenia przez parlament specjalnej ustawy, w której wyrażona zostaje zgoda na ratyfikację przez prezydenta protokołu do traktatu północnoatlantyckiego. Ustawa taka jest uchwalana zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu i do podpisu prezydenta.

Posłowie zajmą się projektem nowelizacji Kodeksu karnego. Chodzi o reformę przygotowaną przez resort sprawiedliwości. Projekt zakłada zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa - maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności ma wzrosnąć z 25 do 30 lat, okres karalności zabójstwa ma wzrosnąć z 30 do 40 lat. Nowym typem przestępstwa będzie przyjęcie zlecenia i przygotowanie się do zabójstwa. Projekt przewiduje także zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (w tym gwałty), zwłaszcza wobec małoletnich, wprowadza też przepadek pojazdu, którym kierował popełniający przestępstwo drogowe w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. W ostatnich miesiącach nad tym projektem obejmującym blisko 200 zmian pracowała podkomisja sejmowa.

Sejm zajmie się także projektem zmian w ustawie o obronie ojczyzny, który poszerza katalog wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Oprócz dotychczasowego źródła zasilania Funduszu - ze środków z obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - projekt zakłada wprowadzenie także wpływów pozyskiwanych przez BGK z innych zwrotnych środków finansowych, takich jak kredyty i pożyczki. Ma to umożliwić pozyskiwanie pieniędzy z kredytów i pożyczek z międzynarodowych instytucji finansowych.

Projekt precyzuje także, że niektóre przepisy ustawy nie znajdą zastosowania w przypadku zakupu sprzętu i usług od USA w procedurze międzyrządowej, w ramach programu Foreign Military Sales (FMS). Ten tryb "wiąże się z bezwarunkowym przyjęciem zasad i warunków określonych przez stronę amerykańską, stanowiących przedmiot prawa amerykańskiego" - przypomnieli projektodawcy. Projekt odnosi się także do zamówień składanych za pośrednictwem NATO Support Agency (NSPA), które wiążą się z przyjęciem zasad, które obowiązują w NSPA.

Posłowie zajmą się także przyjętym we wtorek przez rząd pilnym projektem nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych. Celem zmian jest uelastycznienie mechanizmu tworzenia rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS). Zdaniem KPRP nowe rozwiązania mają zwiększyć swobodę w zarządzaniu rezerwami strategicznymi, przy jednoczesnej dbałości o racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przyznawanymi RARS.

Sejm rozpatrzy też projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę, która pozwoliła na objęcie sankcjami osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście MSWiA. Zamieszczane są na niej osoby lub podmioty wspierające rosyjską agresję na Ukrainie lub naruszenia praw człowieka i represje w Rosji i na Białorusi.

Sejm będzie kontynuować prace nad rządowym projektem noweli ustawy o drogach publicznych, którego celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach UE oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

W planie prac Sejmu jest również rządowy projekt ustawy o ekonomii społecznej. Jego celem jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dzięki tworzeniu dla nich miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Chodzi m.in. o osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne i ubogie.

Sejm zajmie się także projektem zmian Kodeksu karnego wykonawczego. Projekt był zapowiadany jesienią zeszłego roku jako jeden z filarów kompleksowej reformy dotyczącej zakładów karnych i kwestii odbywania kar nazwanej całościowo przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako "Nowoczesne Więziennictwo".

Proponowana reforma Kodeksu karnego wykonawczego zakłada wyeliminowanie wezwania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym i wprowadzenie zasady wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu każdego skazanego na karę pozbawienia wolności, bez uprzedniego wzywania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie. Zmiany przewidują też poszerzenie i usprawnienie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw.

Kolejny punkt obrad to projekt zmian niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Projekt przedłożony przez ministra klimatu i środowiska zakłada podwyższenie kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku od 10 tys. nawet do 10 mln zł. Kancelaria premiera wyjaśniła, że proponowane zmiany są reakcją na zauważalny w ostatnich latach wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku, a także tendencję wzrostową liczby pożarów w miejscach gromadzenia odpadów.

W czwartkowym bloku głosowań posłowie mają zdecydować o poprawkach i stanowiskach Senatu do kilkunastu ustaw, w tym m.in. do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz do ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Sejm #NATO #Finlandia #Szwecja

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo