Zasoby przyszłości – czy biznes powinien stawiać na 3W?

Należy jak najszybciej realizować założenia związane z tworzeniem sektora gospodarki wodorowej w naszym kraju – zwracał uwagę wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

Jedną z głównych inicjatyw rządu w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej ma być konstytucja wodorowa. 

Zbudowanie gospodarki wodorowej z polskim udziałem 
Wiceminister klimatu i środowiska Irene­usz Zyska zapowiedział nad nią intensywne prace. W jej ramach znowelizowane ma być prawo energetyczne. Wprowadzone miałyby także zostać przepisy regulujące promowanie pozyskiwania wodoru z ni­skoemisyjnych źródeł. 

Wodór można pozyskiwać z różnych surowców i na wiele sposobów, a jako paliwo dla pojazdów ma neutralny wpływ na środowisko. W pracach nad inwesty­cjami w sektorze gospodarki wodorowej uczestniczy m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, dla którego jej rozwój łączy się również z udziałem innowacyjnych technologii wody i węgla. 

3W (woda–wodór–węgiel) 
Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych w BGK, przedstawił za­łożenia „3W (woda–wodór–węgiel)” inicjatywy BGK, wspierającej świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych tech­nologii stosowanych m.in. w przemyśle, energetyce, medycynie.– Musimy się za­stanowić, czy mamy żyć na koszt przy­szłych pokoleń – mówił dyrektor.

– Ini­cjatywa BGK 3W powstała w związku z naszą misją, czyli rozwijania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecz­no-gospodarczego. 3W to materializacja tego podejścia. Wszystkie te trzy zasoby są współzależne i synergiczne. Aby powstał wodór, potrzeba go wychwycić np. za pomocą elektrolizy z wody, odpowiednio oczyszczonej za pomocą technologii wę­glowych. Naszym zdaniem właśnie na te trzy zasoby warto stawiać. Ich wykorzy­stywanie może też być dobrym sposobem na robienie biznesu

– dodał Żelezik. 

W trakcie prezentacji towarzyszącej przedstawianiu założeń inicjatywy 3W wystąpili szefowie spółek współpracują­cych z BGK i wykorzystujących w swojej działalności w sposób innowacyjny wodę, wodór, i węgiel. Wiesław Hałucha (Smart Nanotechnologies), Bartosz Kruszka (Nanoseen), Krzysztof Nieć (WTT SA), Katarzyna Pala (Food4Future Technolo­gies) oraz Wojciech Witowski (Ścieki Polskie) mówili o wykorzystywaniu związ­ków chemicznych węgla do oczyszczania wody, o pozyskiwaniu wodoru wskutek utylizacji odpadów, o zasadach działania tzw. farmy akwaponicznej z zamkniętym obiegiem wody, gdzie hodowana jest zdro­wa żywność, a także o pozyskiwaniu z nanozwiązków węgla lekkich i ultra wytrzymałych farb do powlekania skrzydeł samolotów. 

3W przyczyni się do rozwoju gospodarki

W opinii dyr. Adama Żelezika rozwijanie idei 3W przyczyni się do rozwoju gospo­darki.

– Woda pitna jest obecnie dobrem deficytowym – zaledwie 1 proc. jej zasobów na świecie zdatnych jest do picia – zwrócił uwagę Żelezik.

– Chcemy poprawić jakość wód, zwłaszcza że w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca mamy trzy razy mniej wody niż średnio w krajach unijnych. Jesteśmy zainteresowani w realizacji pro­jektów dotyczących odpowiedniego zago­spodarowywania H2O, np. wskutek mi­kroretencji. Chcemy wodę chronić, by była powszechnie dostępna. Z kolei drugi element w naszej idei 3W stanowi wodór (H2) – odmieniany przez wszystkie przy­padki będzie stanowił podstawę polskiej rewolucji energetycznej. Nas najbardziej interesuje wytwarzanie zielonego H2 – pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Trzecie W to węgiel, pierwiastek o cennych właściwościach (20 proc. ludz­kiego ciała to węgiel). To z węgla można wytwarzać tak cenne materiały jak grafit, grafen, fulereny czy nanorurki. Są one coraz szerzej stosowane w wielu branżach: m.in. farmakologii, prze­myśle kosmicznym, obronnym (np. powszech­nie stosowane kamizelki kuloodporne zawierają nanostruktury węglowe). Rozwój przemysłu wy­korzystującego wszystkie te struktury powinien przynosić nam istotną przewagę konkurencyjną na świecie. Obecnie nie doszliśmy jeszcze do ich upowszechnienia po­przez uruchomienie masowej produkcji. Sami, jako bank, chcemy dokonać w tym kierunku pierw­szych kroków, jednak głos decydujący będzie należał do przedsiębiorców i na­ukowców, którzy upowszechnią 3W w swo­ich projektach oraz stosowanych innowa­cyjnych technologiach – dodał.


Pandemia i wojna nie wstrzymała działalności firm 3W 
Według Katarzyny Pala, której firma współ­pracuje z partnerami z Norwegii, ostatnio bezpieczeństwo żywnościowe i łańcuchy dostaw na świecie zostały zaburzone. To skutek pandemii i agresji rosyjskiej w Ukra­inie. Jej firma postawiła za to na rozwój farm akwaponicznych, które dla produkcji żywności, zużywają minimalne ilości wody i są wznoszone blisko miast. 

Wiesław Hałucha zwrócił uwagę na istotne znaczenie współpracy z taką instytucją państwową, jaką jest BGK, w zakresie finansowania innowacyjnych firm. – W naszej firmie badawczo-roz­wojowej zajmujemy się nanostrukturami, w tym nanorurkami – poinformował. – Stosujemy je np. do powlekania cera­miki w celu minimalizowania jej zanie­czyszczeń. Można je także stosować m.in. w lotnictwie. 

W opinii Wiesława Hałuchy wodór może stać się siłą napędową dalszego rozwoju motoryzacji i w całkiem niedalekiej przy­szłości może się okazać, że jego stosowanie spowoduje wyparcie produkcji elektropojazdów. 

Z kolei Krzysztof Nieć, którego firma produkuje wodór ze śmieci, poinformo­wał, że stosuje ona w tym celu własną technologię, dzięki której w temperaturze 1300–1600 st. C każdy spalany odpad zamienia się w tlenek węgla i wodór. 

W firmie Bartosza Kruszki stosowana jest technologia NanoseenX – z użyciem nanomem­bran, które oczyszczają i odsalają wodę m.in. z zanieczyszczeń, tj. mikro- i nanoplastiku, bakterii, wirusów, jonów metali lekkich i ciężkich itp. bez użycia energii czy ciśnienia. - Szukamy finansowania na nasz produkt, składamy w tym celu wnioski o przyznanie grantów. Jesteśmy otwarci na współpracę finan­sową - zadeklarował Kruszka. 

Wojciech Witowski zwrócił uwagę, że jego spółka jako pierwsza w Polsce wprowadziła w pełni zinformatyzowany obieg informacji dla urzędów miast i gmin o ściekach do­wożonych z terenów nieskanalizowanych. - Zaczęliśmy od stworzenia aplikacji dedy­kowanej wywozom szamba. Nasze tech­nologie mają na celu pozyskiwanie czystej wody ze ścieków - zaznaczył.

 


Źródło: redakcja

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo