Szacunkowe wyniki Grupy PGE za 2021 rok

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2021 rok. Powtarzalny zysk EBITDA w roku 2021 wyniósł 8,4 mld złotych, czyli o 35 proc. więcej niż w roku 2020. 

materiały prasowe

Dynamiczne odbicie gospodarki w 2021 roku i przejściowy wzrost importu polskiej energii elektrycznej przez unijne gospodarki umożliwił wyprodukowanie przez PGE blisko 69 TWh energii elektrycznej i osiągnięcie solidnych rocznych wyników – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 W 2021 roku znacząco poprawiliśmy efektywność operacyjną, co w połączeniu z wpływem czynników zewnętrznych wpłynęło na wynik Grupy – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Historycznie wysokie wolumeny produkcji energii elektrycznej oraz przychody z rynku mocy przeważyły nad efektem spadku marży na wytwarzaniu, który w 2021 roku wyniósł ok. 30 zł na MWh w porównaniu do 2020 roku. Czynniki te wpłynęły na segment Energetyki Konwencjonalnej, który wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 2,6 mld złotych, wyższy o 37 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Zwiększenie ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 6 proc. przyczyniło się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on 2,7 mld złotych EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 18 proc. w skali roku.

Segment Ciepłownictwa, pomimo wyższego zapotrzebowania na ciepło, wobec rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, osiągnął powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 0,8 mld złotych (spadek o 9 proc. w porównaniu do roku 2020).
Powtarzalna EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła rekordowy 1 mld złotych, co stanowi wynik o 70 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

Z satysfakcją odnotowujemy, że pierwszy raz EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna przekroczyła 1 miliard złotych. To dobry prognostyk, gdyż obszar zielonej energetyki staje się oprócz dystrybucji kluczowy dla rozwoju Grupy PGE podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł 1,1 mld złotych i był o 79 proc. wyższy w skali roku, na co wpływ miała przede wszystkim niska baza 2020 roku.  Utworzony w 2021 roku segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 45 mln złotych.

Na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości ok.  9,7 mld złotych, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 1,5 mld złotych. 

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2021 roku wyniósł 4,2 mld zł wobec 0,1 mld zł w 2020 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 4,7 mld złotych, wobec 5,5 mld złotych w porównywalnym okresie 2020 roku.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w 2021 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 68,8 TWh, czyli o 18 proc. więcej niż w 2020 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,7 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 37,5 TWh, mniej o ok. 9 proc. w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 55,1 PJ, rosnąc o 13 proc. w porównaniu do 2020 roku.

Szacunkowa średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w 2021 roku wyniosła 266,7 zł/MWh i była niższa o około 15 złotych/MWh w porównaniu z 2020 rokiem. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów wyniósł w minionym roku 121,8 zł za tonę, czyli był o 15 złotych za tonę wyższy niż w 2020 roku. 

Szacunkowy poziom zadłużenia netto wyniósł 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł w stosunku do III kwartału 2021 roku. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,43x. 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal  jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 roku jest planowana na 22 marca 2022 roku. 


 

 

 


Źródło: PGE, niezalezna.pl,

#energetyka

wb
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo