Śmigłowce wielozadaniowe AW139W z PZL-Świdnik

Śmigłowce wielozadaniowe są licznie reprezentowane we flotach krajowych na całym świecie, stanowiąc militarną bazę powietrzną do realizacji szeregu misji, ale też przejmują wiele zadań wspierających ludność cywilną. Podstawową zaletą śmigłowców jest szybkość ich dotarcia w rejon kryzysu, możliwość działania w każdym terenie i w oderwaniu od infrastruktury oraz zdolność błyskawicznego dostosowania wyposażenia do konkretnego zadania. Z kolei ostatnie doświadczenia związane z tym, co pokazała pandemia COVID-19, uzmysławiają, że należy radykalnie skracać łańcuchy dostaw, utrzymywać je bliżej krajowej infrastruktury wojskowej i cywilnej. Jest to związane z tym, że w momencie poważnego kryzysu mogą się pojawić problemy z pozyskaniem komponentów powodujących zakłócenia eksploatacji floty, jest to więc wyzwanie logistyczne związane z zabezpieczeniem techniki wojskowej.

mat. pras.

Według współczesnej rygory­stycznej doktryny operacji obronnych, oddziały wojska oczekują od śmigłowców w związku z taktycznymi wymaganiami zapewnienia siłom własnym wysokiej manewrowości, czyli zdolności do przemieszczania się, rozpraszania i koncentrowania w szybkim tempie. Jed­nocześnie śmigłowce spełniają ważny wymóg elastyczności i możliwości działania w oderwaniu od infrastruktury, w tym lotnisk, lądowisk, twardej infrastruktury.

Zapewniają również wysoki poziom au­tonomiczności na poziomie taktycznym i operacyjnym w domykaniu tzw. kill chain, czyli pozyskiwaniu własnych danych po­przez własne sensory i rażeniu przeciwnika. Takie działania, polegające na szybkim przemieszczaniu sił własnych, identyfikacji celu, dostarczaniu w strefę styczności z przeciwnikiem efektorów, inicjowaniu ataku i zniszczeniu celu – to podstawa obrony lub działania wyprzedzającego, czyli przerwania łańcucha agresji przeciwnika.


Nowy polski śmigłowiec wielozadaniowy dla polskich Sił Zbrojnych z PZL-Świdnik: AW139W 

Proponowane przez PZL-Świdnik wie­lozadaniowe śmigłowce w polskiej wersji na bazie platformy AW139 zapewnią możliwość wsparcia ogniowego z powie­trza oraz zbrojnej eskorty dzięki systemom zarządzania misją i uzbrojeniu, które uzupełniają montowane w drzwiach ka­rabiny obsługiwane przez załogę. Ze­wnętrzne zasobniki z ciężkimi karabinami maszynowymi, działkiem oraz kierowa­nymi i niekierowanymi pociskami rakie­towymi zapewnią skalowalne zdolności zwalczania zagrożeń, zwiększające sku­teczność działania w warunkach bojowych. 

Możliwości na polu walki od C2 (Com­mand & Control) do C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Recon­naissance) zapewnia w zależności od misji specjalnie do tego przeznaczona konsola w kabinie, zintegrowana z sys­temami zarządzania misją oraz systemami i sensorami misji śmigłowca AW139. Dzięki temu śmigłowiec ten może gro­madzić, wytwarzać i szybko rozpo­wszechniać wśród innych jednostek sił informacje związane z funkcjami dowo­dzenia C2 czy szeroko rozumianego rozpoznania (ISR).

Proponowane przez PZL-Świdnik śmi­głowce wielozadaniowe AW139W mogłyby realizować zadania desantowo-szturmowe, eskortowe, wsparcia pola walki, w tym wojsk lądowych (CAS), mogłyby służyć do prowadzenia walki elektronicznej (EW) i jako powietrzny punkt dowodzenia, re­alizowałyby zadania transportu medycz­nego, w tym ewakuacji z pola walki (ME­DIVAC, CASEVAC, SAR, CSAR), szybkiego przemieszczania osób kluczowych i dowódców. 


Co równie ważne z punktu widzenia koszt-efekt śmigłowce AW139 charakte­ryzują niskie koszty operacyjne i eksplo­atacyjne. Systemy śmigłowca umożliwia­jące diagnostykę i przewidywanie obsług dla utrzymania wysokiego stopnia ope­racyjności floty gwarantują wysoką nie­zawodność. AW139 będący w służbie od 2004 roku stał się najważniejszym pro­gramem śmigłowcowym światowego przemysłu w ostatnich dwóch dekadach. Ponad 280 klientów w ponad 70 krajach używa wiropłatów AW139 dla wszelkich rodzajów misji i we wszelkich środowi­skach. Światowa flota tych śmigłowców liczy około 1200 maszyn, co przekłada się na niezwykle szeroką dostępność części zamiennych i obniża koszty eks­ploatacji oraz szkoleń. 

„Dalszy rozwój Sił Zbrojnych, ale i sta­rzenie się eksploatowanej floty wymagać będą stopniowych uzupełnień. Potrzeby są duże, dlatego PZL-Świdnik wychodzi z propozycją stworzenia nowego polskiego śmigłowca wielozadaniowego wraz z pol­skim łańcuchem dostaw, tworząc krajowe zaplecze techniczne i bazę logistyczną, zapewniając bezpieczeństwo dostaw śmi­głowców krajowej produkcji, ich moder­nizację zgodnie z przyszłymi potrzebami wojska, a także serwis w całym cyklu użytkowania”

– powiedział Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik.

 


Źródło: niezalezna.pl

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo