Chcesz otrzymać wyższy dodatek osłonowy? Jeśli nie dopełniłeś tej formalności, będzie to niemożliwe

W odpowiedzi na rosnące ceny energii rząd wprowadził dodatek osłonowy. Głównym celem przyjętej ustawy jest wprowadzenie nowego świadczenia – po spełnieniu wymagań ws. dochodów. Co więcej dodatek będzie mógł być zwiększony o 25 proc. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska dowiedzieliśmy się w jakich sytuacjach to nastąpi i kogo będzie dotyczyło.

Zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com

Ustawa o Dodatku Osłonowym ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 28 grudnia 2021 r., weszła w życie tydzień później – 4 stycznia br.

Kto może się ubiegać o dodatek osłonowy?

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób)

– podano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

W ministerstwie Klimatu i Środowiska zapytaliśmy o to nowe świadczenie. Jak będzie w tym przypadku liczony dochód?

Podstawowym założeniem dodatku osłonowego było objęcie nim dużej liczby beneficjentów - usłyszeliśmy.

"Dlatego jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto" – usłyszeliśmy. Resort sprecyzował, że wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ministerstwo podało nam, że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:
  1. roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
  2. roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Pensja minimalna uzyskana w 2022 roku nie będzie brana pod uwagę – podkreślono.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

– usłyszeliśmy w ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W resorcie przekazano nam, że dodatek będzie wypłacany w dwóch częściach. „Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r. – zaznaczono.

„Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r. – dodało ministerstwo.

Podkreślono, że wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wyższy dodatek osłonowy?

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.

W jaki sposób należy udokumentować posiadanie ww. źródła ogrzewania, by starać się o powiększony o ¼ dodatek?

W ministerstwie Klimatu dowiedzieliśmy się, że by otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB.

Urząd Gminy, do którego zostanie złożony wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie będzie miał obowiązek dokonać weryfikacji czy oświadczenie złożone we wniosku przez Wnioskodawcę jest prawdziwe poprzez weryfikację czy główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do którego Urzędy mają dostęp

– podano nam.

„Za złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku mogą zostać uruchomione sankcje karne” – podkreślono.

Ministerstwo podało, że dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego (pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria).

Jak dokonać wpisu do CEEB?

Nasze oświadczenie do CEEB możemy złożyć online TUTAJ - mogą to zrobić jednak tylko osoby, które posiadają profil zaufany lub e-dowód.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Urzędzie Gminy właściwym wg miejsca zamieszkania do dnia 31 października 2022 roku.

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy? Zobacz TUTAJ

 

Źródło: niezalezna.pl

#Polska

Michał Gradus
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo