Senat rozpoczął 11. posiedzenie

W czwartek po godz. 11 Senat rozpoczął posiedzenie. Zajmie się m.in. przepisami dotyczącymi nielegalnego przekraczania granic, tzw. ustawą antykorupcyjną oraz nowelizacją uszczelniającą zakaz handlu w niedzielę.

fot. twitter.com @Senat RP

Posiedzenie rozpoczęło się od przemówienia Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rika Daemsa, który od kilku dni przebywa w Polsce. W czwartek, jeszcze przed posiedzeniem Izby, Daems spotkał się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Pierwszym punktem obrad senatorów będzie uchwalona we wrześniu nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw strefy Schengen.

Nowela wprowadza też przepis, zgodnie z którym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE (z Rosją, Białorusią i Ukrainą), chyba że ta osoba m.in. przybyła bezpośrednio z terytorium, gdzie grozi jej prześladowanie.

Podczas głosowania posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, które zakładały m.in., że na postanowienie komendanta SG o opuszczeniu terytorium RP przysługiwałaby skarga do sądu administracyjnego lub zażalenie do sądu rejonowego. Zgodnie z jedną z poprawek, gdyby cudzoziemiec złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego wykonania, termin wykonania postanowienia przedłużałby się z mocy prawa do wydania przez sąd prawomocnego postanowienia w sprawie wniosku.

Senat zajmie się też m.in. nowelizacją Kodeksu karnego i innych ustaw, zwaną "ustawą antykorupcyjną". Została ona przygotowana przez posłów koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia i poparta przez PiS w ramach umowy politycznej zawartej między oboma ugrupowaniami.

Nowelizacja poszerza katalog przestępstw, których popełnienie będzie grozić bardzo surowymi sankcjami m.in. obligatoryjną utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych w przypadku recydywy. Ponadto zakłada m.in., że skazani za korupcję nie będą mogli ubiegać się o pieniądze publiczne w ramach przetargów; sąd będzie mógł pozbawić skazanego za korupcję praw publicznych; wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, parlamentarzyści nie będą mogli być zatrudniani w spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów.

Zgodnie z "ustawą antykorupcyjną" partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia i aktualizacji rejestrów wpłat, które będą umieszczane w BIP; będą miały też obowiązek prowadzenia rejestru zawieranych umów, również udostępnianego w BIP. Obowiązek publikowania umów mają mieć również samorządy.

W porządku obrad jest też ustawa zmieniająca zasady ustalania dochodów samorządów w związku z programem Polski Ład. Zakłada ona m.in. wprowadzenie nowej subwencji rozwojowej, która ma zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów.

Senat zajmie się też nowelizacją uszczelniającą zakaz handlu w niedzielę. Przewiduje ona uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się one przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym - przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 proc. pozostałych przychodów danej placówki.

Izba zajmie się również nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, która ma na celu umożliwienie obywatelom załatwianie w sposób zdalny spraw dotyczących m.in. zameldowania się we własnym lokalu czy pobierania określonych zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych, rejestru PESEL lub rejestru stanu cywilnego.

Senatorowie zajmą się też ustawą o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego; wysłuchają też informacji dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. 

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Senat #posiedzenie Senatu #ustawa antykorupcyjna

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo