Dość pobłażania dla tych, którzy niszczą granicę

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała wprowadzenie poprawek do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Chodzi o zmiany w przepisach o nielegalnym przekraczaniu granicy .Jedna z poprawek zakłada kary więzienia lub grzywny za niszczenie infrastruktury granicznej.

Beentree, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Komisja na posiedzeniu zajęła się nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. Posłowie zarekomendowali przyjęcie projektu wraz z poprawkami, które w imieniu klubu PiS złożył Zdzisław Sipiera. Jednocześnie komisja zarekomendowała odrzucenie poprawek zgłoszonych przez Koalicję Obywatelską.

Jedna z poprawek, której przyjęcie zarekomendowała komisja, zakłada dodanie w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej art. 18c. Zgodnie z tym artykułem, osoba, która "zabiera, niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niezdatnymi do użytku elementy infrastruktury, znajdujące się w strefie nadgranicznej i przeznaczone do ochrony granicy państwowej, w szczególności ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki", będzie podlegała karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Natomiast w przypadku mniejszej wagi, sprawca podlegałby karze grzywny.

Zdaniem wnioskodawców, wprowadzenie poprawki uzasadnione jest potrzebą karania osób ingerujących w infrastrukturę znajdującą się w strefie nadgranicznej "w celu ochrony granicy państwowej w związku w szczególności z aktualną sytuacją na granicy z Republiką Białorusi, a tym samym ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego na terytorium RP".

Zarekomendowanie wprowadzenia tej poprawki pociągnęło za sobą również zmianę tytułu nowelizacji z nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - na nowelizację ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw.

Kolejna z poprawek zgłoszonych przez Sipierę zakłada, że w przypadku cudzoziemca, który został zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy, komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce przekroczenia granicy sporządza protokół przekroczenia granicy oraz wydaje postanowienie o opuszczeniu terytorium RP. Na postanowienie o opuszczeniu terytorium RP przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego SG. Złożenie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Jak uściślono, w postanowieniu określa się nakaz opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP oraz orzeka się zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen wraz z określeniem okresu tego zakazu. Zakaz ten miałby być orzekany na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W poprawce dodano też zapis, że do zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, orzeczonego w powyższym postanowieniu, stosuje się przepis art. 320 ustawy o cudzoziemcach, mówiący, że organ, który w pierwszej instancji wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, może ten zakaz cofnąć.

W poprawce określono również, że organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta placówki SG w sprawach cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, orzeczonego w postanowieniu o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest Komendant Główny SG.

Komisja odrzuciła poprawki Koalicji Obywatelskiej zgłoszone przez posłankę Urszulę Zielińską. Pierwsza z poprawek zakładała wykreślenie przepisu dotyczącego wydawania postanowień o opuszczeniu terytorium RP przez cudzoziemca, który został zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej. Druga skreślenie art. 2, zgodnie z którym szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, który został złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej. Zdaniem Zielińskiej, proponowany zapis, pozwalając na pozostawienie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej bez rozpoznania, łamie szereg fundamentalnych przepisów prawa azylowego.

 

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

dp
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo