Samorządy oczekują kompleksowej obsługi bankowej

Współpraca instytucji bankowych z samorządami zdecydowanie wykroczyła przez ostatnią dekadę poza typowe relacje bank–klient. Banki nie są już dzisiaj instytucjami zajmującymi się wyłącznie prowadzeniem rachunków jednostek samorządu terytorialnego, ale stały się partnerami w organizowaniu finansowania inwestycji oraz zarządzaniu funduszami publicznymi.

Oferta bankowa dla jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) zaspokajają potrzeby społeczne o pierwszorzędnym znaczeniu dla obywateli. Są to np. usługi świadczone w zakresie oświaty, pomocy społecznej, administracji, kultury czy infrastruktury komunalnej. Te zadania samorządy realizują z dochodów pochodzących z różnych źródeł; dochodów własnych (m.in. z podatków, opłat), subwencji ogólnej i dotacji celowej z budżetu państwa. Samorządy mogą też na określone cele zaciągać kredyty, pożyczki i emitować papiery wartościowe. Suma zaciągniętych w danym roku zobowiązań nie może jednak przekroczyć kwoty określonej na dany rok w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika z analizy przygotowanej przez ekonomistów PKO Banku Polskiego, kryzys wywołany pandemią COVID-19 odbił się na budżetach JST, jednak w znacznie mniejszym stopniu, niż się obawiano. Dochody ogółem wzrosły w 2020 roku o 9,5 proc. do 304,9 mld zł, natomiast wydatki ogółem zwiększyły się o 6,8 proc. do poziomu 299,2 mld zł. W dochodach JST z tytułu PIT i CIT po raz pierwszy od 10 lat odnotowano spadek (-1,0 proc.). Z kolei dynamika wzrostu dotacji ogółem utrzymała się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku (13,0 proc. w 2020 roku vs 13,5 proc. w 2019 roku), natomiast wyraźnie mniejszy niż w poprzednich latach był przyrost dotacji z UE (3,5 proc. w 2020 roku). Warty odnotowania jest też fakt, że samorządy osiągnęły w 2020 roku nadwyżkę budżetową w wysokości 5,7 mld zł (w latach 2017–2019 notowano deficyt).

Niezbyt korzystnym  wskaźnikiem jest odnotowany drugi rok z rzędu spadek inwestycji samorządów. W 2020 roku obniżyły się o 4,8 proc. do 46,6 mld zł. Najsilniej spadły w gminach (-7,6 proc.) oraz powiatach grodzkich (-4,1 proc.).  W prognozach sytuacji budżetowej JST na 2021 rok ekonomiści PKO Banku Polskiego przejawiają umiarkowany optymizm. Dane za pierwsze półrocze br. pokazały wzrost dochodów samorządów o 10,9 proc., spadły natomiast wydatki inwestycyjne (-14 proc.) i wiele wskazuje na to, że obserwowana tendencja spadkowa w inwestycjach samorządowych odwróci się dopiero w 2022 r. Zmiany podatkowo-składkowe wynikające z programu Polski Ład obniżą dochody własne JST, choć zapowiedziana przez rząd subwencja inwestycyjna i mechanizm stabilizujący dochody samorządów w kolejnych latach mogą częściowo zneutralizować negatywne skutki finansowe tych zmian, szczególnie w obszarze przestrzeni do finansowania inwestycji, które dodatkowo będą pobudzać znaczne dotacje ze środków krajowych i unijnych. Nadal jednak nie znikną  problemy strukturalne samorządów (m.in. związane z niedofinansowaniem oświaty i służby zdrowia), umacniać się również będzie wiele innych pozycji po stronie kosztowej (np. ceny energii elektrycznej, rosnące wynagrodzenia, koszty zagospodarowania odpadów).

Sprawdzony partner pomoże w zarządzaniu samorządowymi finansami 

Niezależnie od sytuacji makroekonomicznej samorządy muszą racjonalnie gospodarować środkami finansowymi. Jednostki samorządu terytorialnego zarządzają strumieniami środków finansowych od dotacji, przez wpłaty od mieszkańców po redystrybucję świadczeń czy realizację inwestycji. W każdej z tych dziedzin powinny mieć kompetentnego, doświadczonego partnera finansowego, rozumiejącego specyfikę i potrzeby samorządów i podmiotów od nich zależnych. Partnera, który nie tylko dostarczy wybrane produkty bankowe, ale też przedstawi cały wachlarz usług i produktów finansowych do wykorzystania we wszystkich obszarach funkcjonowania samorządu. Innowacyjność, bezpieczeństwo, doświadczenie i kompleksowość oferty wydają się być kluczem do poszukiwania właściwego partnera w zarządzaniu funduszami publicznymi.

Na polskim rynku największe doświadczenie w obsłudze finansów samorządów ma PKO Bank Polski. Ten niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego, którego aktywa sięgają 393 mld zł, prowadzi rachunki samorządów wszystkich szczebli, zarówno najmniejszych jednostek – gmin wiejskich, jak i największych – województw i miast wojewódzkich. Z usług PKO Banku Polskiego korzysta 9 miast wojewódzkich i 7 województw. Bank pozostaje również liderem na rynku obsługi budżetów pozostałych miast na prawach powiatów. – Dzięki naszej rozbudowanej sieci oddziałów jesteśmy zawsze blisko klienta. Dysponujemy wyspecjalizowanym zespołem ekspertów i mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy zarówno z małymi, jak i dużymi samorządami – od prowadzenia rachunków po strukturyzację finansowania dla spółek komunalnych – mówi Anna Węgrzanowska, dyrektor Biura Sprzedaży Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim. 

Szeroka oferta produktów i usług

Jeszcze nie tak dawno obsługa finansowa samorządów polegała głównie na prowadzeniu rachunków, udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym czy też przyjmowaniu wpłat i realizacji wypłat. Obecnie banki proponują samorządom bardzo szeroką ofertę nowoczesnych usług i produktów, dostępnych m.in. przez przyjazne systemy bankowości elektronicznej.

W ofercie PKO Banku Polskiego jest np. usługa rachunków wirtualnych – pozwalająca na tworzenie zindywidualizowanego numeru rachunku dla każdego płatnika należności, opłat czy podatków na rzecz samorządów, a po zaimportowaniu do systemu finansowo-księgowego klienta, pozwalająca na pełną, szybką, wiarygodną i automatyczną identyfikację otrzymanych płatności. JST mogą też korzystać z usługi identyfikacji depozytów. Usługa pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie wpłatami z tytułu wadiów od kontrahentów, a następnie zwrócenie ich wraz z należnymi odsetkami po rozstrzygnięciu przetargu właściwemu oferentowi. 

Innym przeznaczonym dla  samorządów produktem są karty przedpłacone. Zasilane przez samorząd z dowolną częstotliwością pozwalają na wypłatę zaliczek dla pracowników na delegacje służbowe czy świadczeń dla świadczeniobiorców, zapewniając właścicielowi karty dostęp do środków w momencie zasilenia karty i umożliwiających zarówno płatności bezgotówkowe w sklepach czy punktach usługowych, jak i wypłatę w bankomatach. JST mogą też usprawnić funkcjonowanie swoich urzędów dzięki wprowadzeniu opłatomatów. Urządzenia pozwalają na przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych od mieszkańców, podatników, płatników na zdefiniowane przez samorząd rachunki. 

Co istotne, oferowane innowacyjne rozwiązania pozwalają na realizację wszystkich zadań związanych z poborem opłat, podatków i redystrybucji środków finansowych bez konieczności wizyty w punkcie kasowym prowadzonym przez samorząd czy w oddziale banku. Obsługa gotówkowa, choć nadal dostępna i możliwa w szerokiej sieci oddziałów banku, schodzi na dalszy plan w dobie coraz większej cyfryzacji usług publicznych, oczekiwań społeczeństwa o coraz większych kompetencjach cyfrowych i wyższym stopniu mobilności czy w sytuacji kryzysowej jak pandemia, gdy kontakt osobisty z obiektywnych względów musi być ograniczony do minimum.

Największa emisja obligacji w historii

Współpraca PKO Banku Polskiego z samorządami dotyczy nie tylko kwestii czysto finansowych i oferowania produktów bankowych. Ważnym jej elementem jest doradztwo w zakresie strukturyzacji finansowania planowanych inwestycji.

– Dzięki kompleksowej ofercie PKO Banku Polskiego oraz wsparciu spółek z grupy kapitałowej - PKO Leasing i PKO Faktoring jesteśmy w stanie przygotować dla klienta indywidualne, kompleksowe rozwiązania finansowe, które będzie najlepiej odpowiadać jego bieżącym potrzebom i planom rozwojowym

– mówi Mariusz Noch, dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski jest jednym z największych dostawców finansowania zewnętrznego (niedotacyjnego) dla samorządów. Pomaga też w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań związanych z finansowaniem zaplanowanych inwestycji. Bank jest też liderem krajowego rynku obligacji komunalnych (z prawie  40-proc. udziałem mierzonym wartością zadłużenia).

W lipcu PKO Bank Polski podpisał umowę Programu Emisji Obligacji Komunalnych dla miasta Kraków na łączną kwotę 620 mln zł. To już 27. emisja obligacji dla miasta wojewódzkiego, którą poprowadzi bank, w tym druga dla Krakowa. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. To największa emisja obligacji w historii banku. Jak dotąd PKO Bank Polski zorganizował dla samorządów emisje obligacji komunalnych na ogólną sumę blisko 21,5 mld zł. 

Emisja obligacji pomoże Krakowowi uzyskać środki dla dalszego rozwoju. Środki z emisji pozwolą na sfinansowanie m.in. inwestycji strategicznych: budowę kolejnego odcinka linii tramwajowej KST (Krakowski Szybki Tramwaj) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania, przebudowę stacji kolejowej SKA Kraków-Swoszowice wraz z budową parkingu typu „Park & Ride” oraz innych przedsięwzięć inwestycyjnych, istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju miasta. Kraków nie jest jedynym miastem, z którym bank podpisał w tym roku tego typu umowę. W ostatnich miesiącach do emitentów obligacji komunalnych z PKO Bankiem Polskim dołączyła Piła z dwiema emisjami na łączną sumę 79 mln zł oraz Słupsk (146 mln zł). W ostatnich latach bank uczestniczy w wielu samorządowych projektach inwestycyjnych jak np. Dolnośląskie Centrum Sportu – Jakuszyce czy Park Wodny „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie. Sukcesem zakończył się też współfinansowany przez PKO Bank Polski projekt nowoczesnej spalarni śmieci w Poznaniu, który jest jedną z największych w Polsce inwestycją w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Wsparcie dla inwestycji transportowych

PKO Bank Polski mocno wspiera jednostki samorządowe w organizacji finansowania inwestycji transportowych, ważnych dla mieszkańców miast i regionów. Przykładem jest udzielony w konsorcjum z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredyt na przeszło 1 mld zł dla Kolei Mazowieckich na zakup nowych pociągów i budowę bazy w Radomiu. Bank uczestniczy też w emisji obligacji na kwotę 457 mln zł przeznaczonych na zakup taboru przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu.

W tym roku PKO Bank Polski podpisał ze spółką Koleje Dolnośląskie umowę na kredyt konsolidacyjny o wartości 442 mln zł. Nowy kredyt umożliwi Kolejom Dolnośląskim spłatę dotychczasowych zobowiązań inwestycyjnych oraz kontynuację projektu taborowego. Dzięki temu w najbliższych latach do dyspozycji Kolei Dolnośląskich trafi 19 nowych składów pociągów.

– Do tak dużych projektów warto zaangażować instytucję finansową o silnej bazie kapitałowej, która daje poczucie bezpieczeństwa gromadzonych środków i przestrzeń na rozmowy o finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych

– podkreśla Mariusz Noch.    
 

 

Źródło: niezalezna.pl

/ar/
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo