Każdy rynek jest cykliczny. Prezes UOKiK: Inwestując, kierujmy się chłodnym racjonalizmem

- Podejmując decyzje o zainwestowaniu oszczędności pamiętajmy, że powinniśmy się kierować chłodnym racjonalizmem, bardzo dobrze zważyć ryzyko i pamiętać o tym, że każdy rynek jest cykliczny - przypomniał w programie Katarzyny Gójskiej prezes UOKiK Tomasz Chrósty. Jak dodał, wiele inwestycji, które są nam oferowane, są to inwestycje, na których nie tylko możemy stracić, ale możemy też utracić płynność finansową. A ta może być nam potrzebna w sytuacji, gdy zmienią się warunki gospodarcze.

PrtSc/ Twitter

Według badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami(IZFiA), wśród inwestujących wolne środki, 34 proc. to osoby z co najmniej wyższym wykształceniem.

Z poniedziałkowej informacji IZFiA wynika też, że inwestowanie odbywa się na mniejszą skalę, niż oszczędzanie pieniędzy. "Jedynie 1/5 badanych Polaków deklaruje, że inwestuje nadwyżki finansowe, natomiast połowa wyraża zainteresowanie inwestowaniem w przyszłości" - czytamy.

Jak wskazano, bardzo niskie oprocentowanie lokat skutkuje poszukiwaniem innych form lokowania pieniędzy. Respondenci spontanicznie wskazali, że bardziej opłacalną formą inwestowania od lokaty jest zakup nieruchomości (24 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się akcje (12 proc.), obligacje (6 proc.), kruszce np. złoto, srebro (4 proc.), fundusze inwestycyjne (3 proc.).

Podkreślono, że inwestowaniu pieniędzy sprzyjają stabilna sytuacja zawodowa lub gwarancja stałego dochodu (emerytura/renta). Osoby o wyższych kwalifikacjach zawodowych/wyższym wykształceniu, jak dodano, częściej decydują się inwestować wolne środki.

To, czy osiągniemy zysk, pokaże przyszłość. To, co jest pewne, to ryzyko, które na siebie bierzemy. Temu ryzyku musi towarzyszyć świadomość tego, że musimy w każdych warunkach pamiętać o płynności

- przypomniał w programie Katarzyny Gójskiej prezes UOKiK Tomasz Chrósty. Jak dodał, wiele inwestycji, które są nam oferowane, są to inwestycje, na których nie tylko możemy stracić, ale możemy też utracić płynność finansową. A ta może być nam potrzebna w sytuacji, gdy zmienią się warunki gospodarcze.

Podejmując decyzje o zainwestowaniu oszczędności pamiętajmy, że powinniśmy się kierować chłodnym racjonalizmem, bardzo dobrze zważyć ryzyko i pamiętać o tym, że każdy rynek jest cykliczny

- wskazał.


Osoby, które deklarują, że nie są zainteresowanie inwestowaniem pieniędzy (30 proc.), jako główną przyczynę wskazują brak wolnych środków (47 proc.). Z kolei w grupie osób, które inwestują wolne środki dominują mężczyźni (56 proc.). Tendencja do inwestowania rośnie z wiekiem – w najmłodszej grupie badanych (18-24) odsetek inwestujących wynosi 10 proc., a w najstarszej grupie (45-65) – 45 proc. Jak zwrócono uwagę, na decyzję o inwestowaniu pieniędzy ma wpływ posiadanie dzieci poniżej 18. roku życia. Wśród inwestujących najwięcej jest osób, które nie mają niepełnoletnich podopiecznych (46 proc.), a odsetek osób z jednym dzieckiem, które inwestują wolne środki wynosi 29 proc. Dodano, że odsetek inwestujących maleje wraz ze wzrostem liczby dzieci w gospodarstwie domowym.

Badanie wskazało też, że Polacy najchętniej nadwyżki finansowe przeznaczają na konsumpcję i przyjemności (np. zakup sprzętów elektronicznych, ubrań, zabawek dla dzieci), podróże, czy zasilenie kont oszczędnościowych, lokat.

Badanie ilościowe i jakościowe łącznie zrealizował na zlecenie Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia w maju b.r. Badanie ilościowe opierało się o omnibus CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym ARC, posiadającym ok. 50 tysięcy panelistów. Badanie jakościowe uwzględniało elementy auto-etnografii (doświadczenia i samodzielne obserwacje respondenta, który uczestniczy w procesie zakupowym). Badano Polaków w wieku 18-65, grupę reprezentatywną dla ludności Polski ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia i region kraju, o minimum średnim dochodzie na głowę w gospodarstwie domowym, i minimum średnim wykształceniu.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych

 

Źródło: niezalezna.pl

Magdalena Żuraw
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo