Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która m.in. usprawnia zasady gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP.

Andrzej Duda
fot. prezydent.pl (archiwum)

Napisano, że zmiany wprowadzone przez ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw wynikają z potrzeby usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zapewnienia prawidłowej gospodarki nieruchomościami oraz wzmocnienia nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do mienia Skarbu Państwa.

Jak czytamy w komunikacie, w celu przyznania wojewodom narzędzi prawnych i „silniejszych” kompetencji nadzorczych zaproponowano przywrócenie obowiązku sporządzania przez starostów 3-letnich planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, które będą zatwierdzane przez wojewodów. Ma to zapewnić prawidłowe planowanie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i rzetelne informacje o stanie i strukturze zasobu, co - jak zaznaczono - przełoży się na realny, celowy i systemowy nadzór wojewodów nad realizacją zaplanowanych działań.

Ponadto nowelizacja zwiększa kompetencje wojewodów w zakresie pozyskiwania danych o nieruchomościach publicznych, w tym w oparciu o narzędzia informatyczne i elektroniczny przepływ danych. Dodano, że pozyskane dane będą pozwalały wojewodom na dokonanie oceny realizowanego zadania zleconego, a także umożliwią weryfikację danych zawartych w planach wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Kolejnym rozwiązaniem jest umożliwienie zobowiązania starosty do podjęcia, w wyznaczonym przez wojewodę terminie, określonych działań względem konkretnej nieruchomości zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a w przypadku niewykonania tego obowiązku możliwość podjęcia tych czynności przez wojewodę w imieniu Skarbu Państwa. Nowe przepisy zobowiązują też starostę do przekazania nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na cel określony przez wojewodę w stosownym wniosku.

Zaznaczono, że kolejnym z celów ustawy jest usprawnienie zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa poprzez zracjonalizowanie niektórych obowiązków, uelastycznienie procedur oraz dostosowanie zasad gospodarowania tymi nieruchomościami wobec zmian, jakie zaszły przez ostatnie lata w strukturze zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wskazano, że dla realizacji wskazanego celu wprowadzono możliwość zmiany, określonych w umowie, na podstawie której została darowana nieruchomość, warunków dokonania darowizny nieruchomości, w sytuacji gdy cel określony w takiej umowie nie jest lub nie może być zrealizowany z przyczyn obiektywnych lub niezależnych od działań obdarowanego. Wprowadzono też "dodatkową przesłankę odwołania darowizny w postaci wykorzystywania nieruchomości na inny cel niż cel, na który nieruchomość została darowana".

Przepisy obligują też jednostki organizacyjne, które w imieniu Skarbu Państwa lub samorządu, nabywają nieruchomości do zasobu nieruchomości, do zawiadamiania właściwych organów gospodarujących tymi zasobami o fakcie nabycia. Ponadto - jak czytamy - doprecyzowano zasady ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanej w trwały zarząd, opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również kosztów wynikających z korzystania z nieruchomości.

Ustawa wyposaża trwałego zarządcę w szereg uprawnień przysługujących względem nieruchomości oddanej w trwały zarząd, ale również upoważnia jednostki organizacyjne do nabywania nieruchomości do zasobu w imieniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Poszerzono katalog czynności prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, objętych nadzorem (zgodą) wojewody o czynność oddania w użytkowanie

 - napisano.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Andrzej Duda #prezydent #ustawa

mt
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo