Potrzebne propolskie nawyki konsumenckie

– Dywersyfikujemy źródła importu gazu, bo chcemy mieć wybór żeby nie uzależniać się od jednego kierunku dostaw i w skrajnych przypadkach nie poddawać się szantażowi gospodarczemu – mówił na spotkaniu z klubowiczami Robert Perkowski, wiceprezes zarządu PGNIG ds. operacyjnych. Paneliści zgodnie wskazali również, że istnieje potrzeba kształtowania patriotycznych postaw konsumenckich.

Podczas XVI Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” odbył się panel „Czym jest patriotyzm gospodar­czy i dlaczego jest ważny dla ekonomicznego rozwoju Polski”. Debatę poprowadził Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”. 

Ważne zadanie dla spółek Skarbu Państwa 

Zdalnie z klubowiczami połączył się Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu PGE ds. inno­wacji, który podkreślił, że postawa pa­triotyczna jest obowiązkiem spółek Skarbu Państwa. Dodał, że roczne nakłady inwe­stycyjne Grupy PGE sięgają kilku miliar­dów złotych. – To potężny strumień pie­niędzy, z którego korzysta wiele polskich firm, co przyczynia się do wzrostu gospo­darczego Polski – mówił Paweł Śliwa. Podkreślił również, że Spółki Skarbu Państwa powinny poszukiwać potencjal­nych wykonawców wśród rodzimych firm. – PGE cyklicznie organizuje warsztaty online dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani współpracą przy realizacji naszych strategicznych inwestycji – pod­kreślił wiceprezes. Dodał, że zrealizowane zostały warsztaty m.in. w obszarze cie­płownictwa, morskich i lądowych farm wiatrowych, sieci dystrybucyjnych. Paweł Śliwa podkreślił, że z tej współpracy czer­pią zarówno spółki państwowe, jak i pry­watne firmy. Potencjalni wykonawcy często wskazują bowiem sprawy, które sprawiają im szczególne trudności a to pozwala usprawnić pewne procedury w przyszłości. Później z kolei wiceprezes PGE dodał, że patriotyzm konsumencki polega również na trosce o grupy najbar­dziej potrzebujące. – Przykładem jest program „Dzielimy się ciepłem”, w ramach którego wspieramy najbardziej potrze­bujących odbiorców, w tym organizacje pożytku publicznego. W miastach, w któ­rych funkcjonują ciepłownie PGE prze­kazujemy fundusze na pokrycie kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji – mówił Paweł Śliwa. 

Polska musi mieć wybór 

Red. Sakiewicz zapytał Roberta Perkow­skiego, wiceprezesa zarządu PGNIG ds. operacyjnych o rolę konsumentów w kon­tekście patriotyzmu gospodarczego. Gość panelu wyjaśnił na początku, co rozumie przez patriotyzm gospodarczy. Podkreślił, że nie chodzi tylko o znajomość historii czy noszenie koszulek z patriotycznymi motywami. – Bardzo ważne są bowiem również te zachowania, które mają bez­pośredni wpływ na nasze otoczenie – po­wiedział Robert Perkowski. Zwrócił uwagę, iż często zdarza się, że poszczególne podmioty tworzące i dostarczające dany produkt pochodzą z różnych państw. – Myśląc o naszym państwie, budując polskie poczucie wartości, musimy mieć świado­mość, że na świecie liczy się przede wszystkim siła gospodarcza – podkreślił. – By być patriotą w pełnym tego słowa znaczeniu, należy zwracać uwagę na swoje decyzje konsumenckie – mówił wiceprezes PGNIG. Dodał, że ważne jest, aby polskie podmioty miały możliwość decydowania o wyborze źródeł gazu. Przypomniał, że do niedawna infrastruktura w Polsce była skonstruowana w taki sposób, że gaz mógł płynąć do Polski przede wszystkim z kierunku wschodniego, co zmieniło się w ostatnich latach. – My chcemy mieć wybór, żeby nie uzależniać się od jednego kierunku dostaw i w skrajnych przypad­kach nie poddawać się szantażowi go­spodarczemu – podkreślił Robert Perkowski. Dodał, że jest to szczególnie ważne, ponieważ obecnie nie ma możliwości zasilania całej Polski energią z paneli fotowoltaicznych czy farm wiatrowych. – Zapewniamy więc nieprzerwane dostawy gazu, które muszą być zabezpieczone dla stabilizowania systemu energetycznego, a transformację musimy przeprowadzić w sposób bezpieczny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszej gospodarki – podkreślił wiceprezes, dodając, że ko­nieczne jest wykorzystane dostępnego potencjału i kompetencji pracowników. – To również jest patriotyzm – stwierdził Robert Perkowski. 

Wspomniał także o tendencji do jak naj­szerszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, co jest promowane w wielu krajach Unii Europejskiej. Okazało się jednak, że niektóre państwa nie zawsze zachowują konsekwencję w tym zakresie, a przykładem jest budowa gazociągu Nord Stream 2. – Te kraje stosują u siebie pa­triotyzm gospodarczy. My więc wspierajmy rozwiązania, zgodnie z unijną zasadą solidarności energetycznej, ale jak najbar­dziej korzystne dla polskiej gospodarki – powiedział wiceprezes PGNIG. 

Musimy promować polskie marki 

Tomasz Sakiewicz zapytał Artura Warzochę, prezesa Tauron Nowe Technologie, o dzia­łania, które podejmują spółki Skarbu Pań­stwa w celu kreowania propolskiej kultury konsumenckiej. Gość panelu podkreślił, że spółka, którą reprezentuje, zajmuje się m.in. utrzymaniem i modernizacją oświe­tlenia. Dodał, że niestety często konieczne jest dokonywanie zakupów również poza Polską. Artur Warzocha przypomniał, że Tauron działa na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i ma­łopolskiego. Mówił o patriotyzmie gospo­darczym na przykładzie województwa śląskiego, gdzie będzie przeprowadzona transformacja, ale jednocześnie tamtejsza ludność jest silnie przywiązania do swoich tradycji i tożsamości, co wpływa również na decyzje konsumenckie. 

– Pragnę podkreślić, że nie możemy dopuścić do tego, by proces transformacji energetycz­nej odbył się bez naszego udziału. Musimy promować polskie marki, dopuszczać do głosu polską myśl technologiczną. Muszą one brać aktywny udział w związanych z transfor­macją wyzwaniach, które nas czekają – po­wiedział prezes. Źródło: niezalezna.pl

 

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo