Znamy nowe kierunki polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny. Co się zmieni?

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienie edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z pandemią COVID-19 – to kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Лариса Мозговая/pixabay.com/service/license/

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało kierunki polityki oświatowej państwa ogłoszone przez ministra Przemysława Czarnka.

Co roku - w czasie wakacji - minister edukacji i nauki ogłasza podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Do wydania takiego dokumentu szef MEiN jest zobowiązany przepisami ustawy Prawo oświatowe. Wcześniej takie zobowiązanie wynikało z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Podstawowe kierunki na rok szkolny 2021/2022, czyli działania priorytetowe, opisano w sześciu punktach.

  • Punkt pierwszy to wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • Punkt drugi: wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  • Punkt trzeci: działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  • Punkt czwarty: podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  • Punkt piąty: wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  • Punkt szósty: wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

W szkołach i przedszkolach będą kontrole

W dokumencie minister określił również zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów.

Wynika z nich, że MEiN chce, aby kontrole pracowników kuratoriów w przedszkolach i w innych formach wychowania przedszkolnego dotyczyły organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Kontrole w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają dotyczyć przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Dodatkowo w szkołach ponadpodstawowych kontrole mają dotyczyć zgodności z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych.

W publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w 2020 r., 2021 r. lub 2022 r., kontrole kuratoryjne mają badać zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły.

W szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych kontrole mają dotyczyć organizacji kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym.

W szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych kontrole kuratoryjne mają badać zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych, a w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej.

 

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

#szkoła #edukacja

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo