Dla nauczycieli szykują się spore zmiany. Sprawdź szczegóły

Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli, powiązanie systemu ich wynagrodzeń z płacą minimalną i podwyższenie pensum nauczycieli – między innymi takie znalazły się w materiale przesłanym przez MEiN związkom zawodowym i samorządom, do którego dotarła.

14995841/pixabay.com/service/license/

We wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował na konferencji prasowej o tym, że przesłał do stron zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli propozycje kierunkowe do rozmów. Podkreślił, że są to propozycje, a nie „żadne decyzje”, a dyskusja na ich temat ma się rozpocząć 18 maja na spotkaniu zespołu.

Jak mówił celem jest uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela poprzez zwiększenie wynagrodzenia i etosu pracy nauczyciela.

W dokumencie przesłanym stronom zespołu: związkom zawodowym i korporacjom samorządowym znalazły się propozycje dotyczące m.in. czasu pracy nauczycieli, systemu wynagrodzenia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

Wśród propozycji znalazło podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego) o 2 godziny.

Zwiększenie pensum będzie się wiązało z ruchami kadrowymi, w związku z powyższym proponuje się w 3-letnim okresie przejściowym zastosowanie działań osłonowych dla nauczycieli, dających możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.
- czytamy w dokumencie.

Zaproponowano określenie wymiaru zajęć dodatkowych poza pensum (np. zajęć rozwijających zainteresowania), „które obowiązkowo realizowaliby nauczyciele przedmiotów, które wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych: nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel plastyki i nauczyciel muzyki” na 2 godziny tygodniowo. Zaznaczono, że rozliczenie tych godzin mogłoby być w systemie np. rocznym, kwartalnym czy miesięcznym, a nie tygodniowym.

Wśród części dokumentu dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli zaproponowano m.in.:

  • uzależnienie wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • odejście od rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli,
  • likwidację jednorazowego dodatku uzupełniającego,
  • przejście do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Zaproponowano też by na składniki wynagrodzenia nauczycieli składało się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wynagrodzenie za pełnienie powierzonych funkcji (ewentualne rozszerzenie funkcji uprawniających do dodatku), dodatek za warunki pracy, dodatek motywacyjny, inne składniki wynikające ze stosunku pracy (nagrody, w tym nagrody jubileuszowe i nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za pracę w porze nocnej) oraz zupełnie nowy dodatek za specjalizacje zawodowe.

MEiN proponuje także określenie, w drodze rozporządzenia, kwotowych minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz przesunięcie środków wypłacanych dotychczas na świadczenia „na start” przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, ustalenie wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie, niezależnej od posiadanego stopnia awansu zawodowego, a nie jak dotychczas, jako proc. od wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu.

Jeśli chodzi o awans zawodowy zaproponowano zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego poprzez likwidację stopnia nauczyciela kontraktowego. Etapy rozwoju zawodowego po proponowanej zmianie to: okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela (co najmniej 4 lata pracy), nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Utrzymane miałby być rozwiązania dotyczącego uzyskiwania tytułu honorowego profesora oświaty.

MEiN proponuje wprowadzenie wystandaryzowanego egzaminu zewnętrznego po okresie wprowadzenia do zawodu, obejmującego część praktyczną i teoretyczną, warunkującego uzyskanie mianowania; odbiurokratyzowanie ścieżki awansu zawodowego, w tym odejście od staży, oraz położenie większego nacisku na umiejętności praktyczne nauczycieli; umożliwienie nauczycielom dyplomowanym zdobycia dwóch specjalizacji zawodowych; w okresie przejściowym umożliwienie nauczycielom kontraktowym, z zaawansowanym stażem wynikającym z obecnego systemu awansu, przyspieszenia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

W dokumencie znalazły się również propozycje dotyczące oceny pracy nauczycieli. Zaproponowano określenie przypadków, w których wymagana byłaby określona ocena pracy: przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji zawodowej, przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji, a także brak obligatoryjnych terminów dokonywania oceny pracy poza ww. przypadkami oraz określenie w rozporządzeniu szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, odnoszących się do kryteriów głównych określonych w ustawie.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przypomniał, że 29 kwietnia odbyło się spotkanie zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Dodał, że wówczas zapowiedziano kolejne spotkanie - stacjonarne 18 maja w resorcie nauki.

Zapowiedzieliśmy wówczas, że tydzień przed tym spotkaniem (...) prześlemy na adresy mailowe zarówno związków zawodowych, jak i organizacji samorządowców nasze propozycje kierunkowe rozmów. Powtarzam ze szczególnym naciskiem - kierunkowe propozycje rozmów.
- powiedział Czarnek.

Wskazał, że chodzi o bardzo ważną dyskusję na temat uatrakcyjnienia zawodu nauczyciela poprzez zwiększenie wynagrodzenia i zwiększenia etosu pracy nauczyciela. 

Temu służą nasze propozycje.
- podkreślił.

O przesłanych propozycjach mówił na konferencji także wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. 

Propozycje, które zostały wysłane do organizacji związkowych oraz do korporacji samorządowych dotyczą całościowo zmian dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli. Ponieważ te elementy nazwane pragmatyką zawodową nauczycieli składają się z kilku rożnych obszarów - one są ze sobą powiązane - trzeba o nich rozmawiać łącznie. Mamy nadzieję, że to spotkanie 18 maja będzie rzeczywiście spotkaniem merytorycznym, rozpocznie cykl rozmów, bo trudno się spodziewać, że po jednym, nawet kilkugodzinnym spotkaniu wszystkie kwestie uzgodnić.
- powiedział Piontkowski. 

 

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

#szkoła #nauczyciele #edukacja

Piotr Łukawski
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo