W wyniku przyjęcia przez rząd Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024 (WPFP), jego główny element, tj. tzw. Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) został przekazany Komisji Europejskiej i Radzie UE. Ministerstwo finansów ogłosiło w związku z tym podstawowe dane makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki w najbliższych latach. 

Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,7%. Mimo tego, że była to pierwsza recesja w Polsce od początku lat 90. ubiegłego wieku, była ona mniejsza niż zakładano i wyraźnie płytsza niż w większości krajów UE. Prognozuje się, że w 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB osiągnie 3,8%. W kolejnych latach wzrost jeszcze przyspieszy, tak by w 2024 obniżyć się do 3,5%.

Według szacunków MF, fundusze z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności pozwoliłyby na zwiększenie poziomu naszego PKB odpowiednio o 1,2% w 2022 r. oraz 1,3% w 2025 r.

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, pozostanie ona jedną z najniższych w UE. MF szacuje, że w 2021 r. stopa bezrobocia według BAEL wzrośnie jedynie o 0,2 punktów procentowych - z 3,2% do 3,4%. W kolejnych latach będzie wyraźnie spadać - w 2022 r. do 3%, a w 2023 r. do 2,5%.

W 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągnął 3,7% (według metodyki unijnej - HICP). Oczekuje się, że inflacja w całym 2021 r. wyniesie średnio 3,1%, a w następnych latach będzie się zbliżać do celu inflacyjnego 2,5%.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl