„Sytuacja absolutnie niebywała”. Prezes UOKiK dla Niezalezna.pl o decyzji sądu ws. Polska Press

- To jest dla nas sytuacja absolutnie niebywała, niecodzienna i analizujemy obecnie możliwości podjęcia dalszych działań prawnych w tym zakresie -powiedział w rozmowie z Niezalezna.pl prezes UOKiK Tomasz Chróstny, komentując decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie ws. przejęcia przez PKN Orlen koncernu wydawniczego Polska Press.

Tomasz Chróstny
UOKiK/mat. pras.

W poniedziałek po południu Biuro RPO poinformowało, że sąd uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie koncentracji - przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. Informację o takim rozstrzygnięciu sądu RPO uzyskał telefonicznie w poniedziałek w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie, w XVII Wydziale - Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dzisiaj na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie pojawił się krótki i lakoniczny komunikat:
"Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XVII Amo 1/21 na podstawie art. 47930 § 1 k.p.c. wstrzymał wykonanie decyzji Prezesa UOKiK z dnia 5 lutego 2021 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen SA w Płocku kontroli nad Polska Press Spółką z o.o. w Warszawie". Jak dodano, „postanowienie jest niezaskarżalne”.

O komentarz do decyzji sądu poprosiliśmy prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego.

Prezes UOKiK podkreślił, że sąd zastosował środek tymczasowy „do czasu, aż zapozna się z materiałem i oceni, czy zarzuty podnoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich są słuszne, czy nie”. – Tym samym sąd merytorycznie nie zajmował się samą decyzją prezesa UOKiK, co do zgody na przejęcie kontroli nad Polska Press przez PKN Orlen – powiedział.

- Z jednej strony , jako UOKiK nie zgadzamy się z zarzutami podnoszonymi przez RPO, ponieważ nasza decyzja została wydana prawidłowo, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i jesteśmy przekonani, że zostanie ona utrzymana przez sąd

- wskazał nasz rozmówca.

- Natomiast samo postanowienie wydane przez sąd o zastosowaniu środka tymczasowego, w sytuacji, gdy sąd nie dokonał analizy akt sprawy, a także nie zapoznał się ze stanowiskiem prezesa UOKiK-u oraz nawet pobieżnie nie przeanalizował zarzutów podnoszonych przez RPO jest niezwykle zastanawiające. Jest to bardzo dotkliwy środek tymczasowy, a jego wydanie może naruszać istotnie prawa przedsiębiorcy, ale też pewność co do transakcji gospodarczych dokonywanych na rynku

- dodał Tomasz Chróstny.

Przypomniał, że prezes UOKiK rocznie wydaje ok 270 decyzji dot. koncentracji przedsiębiorców. – I mogą oni w związku z tym mieć wątpliwości, kiedy właściwie transakcja może zostać sfinalizowana, a kiedy po jakimś czasie, ten, czy inny Rzecznik Praw Obywatelskich może je kwestionować, ograniczając ich prawa jako przedsiębiorców – mówił szef UOKiK.


- Zatem jest to w tym kontekście zaskakujące, iż sąd zgodził się na zastosowanie bardzo rygorystycznego środka tymczasowego, bez odniesienia się (nawet pobieżnego) do zarzutów RPO, uwzględnienia nas, jako stanowiska strony, ale także analizy materiałów uzyskanych w toku postępowanie, które zostały przekazane do sądu w zeszłym tygodniu, w przewidzianym do tego prawnie terminie

- tłumaczył Chróstny.

- To jest dla nas sytuacja absolutnie niebywała, niecodzienna i analizujemy obecnie możliwości podjęcia dalszych działań prawnych w tym zakresie

- podsumował prezes UOKiK.


Oficjalne stanowisko Prezesa UOKiK do postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji I Konsumentów w sprawie PKN Orlen/Polska Press.

8 kwietnia SOKiK wydał postanowienie w związku ze złożonym wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKiK wydającej zgodę na przejęcie przez PKN Orlen spółek należących do Polska Press, do czasu zbadania przez sąd odwołania Rzecznika Prawa Obywatelskich. W wydanym postanowieniu SOKiK uznał, że do czasu rozstrzygnięcia złożonego odwołania strony transakcji muszą wstrzymać się z wykonaniem zaskarżonej przez RPO decyzji.

Sąd, wydając postanowienie, nie odnosił się do merytorycznych zagadnień w zakresie tego, czy decyzja została wydana zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i w oparciu o przewidziane prawem kryteria. Postanowienie dotyczy wyłącznie kwestii możliwości „zawieszenia” wykonywania decyzji do czasu rozstrzygnięcia wniesionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich odwołania. 

Informujemy, że zgodnie z zachowaniem wyznaczonych terminów - 7 kwietnia Prezes UOKiK przekazał stanowisko i akta sprawy do sądu w związku ze złożonym odwołaniem przez RPO. Chronologia zdarzeń wskazuje, że sąd wydając przedmiotowe postanowienie, mógł nie zapoznać się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK oraz z aktami sprawy zgromadzonymi w toku postępowania administracyjnego. Zarówno opisane powyżej wydarzenia jak i treść uzasadnienia wskazują, że sąd na etapie wydawania postanowienia o zastosowaniu bardzo poważnego środka tymczasowego nie podjął się oceny merytorycznych przesłanek wstrzymania decyzji, w tym braku potencjalnych skutków dla konkurencji. Podobnie nie zweryfikowano tego, czy zastosowanie środka tymczasowego jest uzasadnione podnoszonymi przez RPO argumentami.

W ocenie Prezesa UOKiK, sąd w sposób nieuprawniony przyjął, że złożenie odwołania od decyzji automatycznie powinno skutkować koniecznością jej wstrzymania. Automatyczne wstrzymywanie zgód koncentracyjnych, gdy wątpliwości co do zasadności decyzji nie znajdują solidnych podstaw, jest niepokojącym precedensem, który niewątpliwie może godzić w prawa przedsiębiorców. Taka interpretacja przepisów zwiększa niepewność co do sytuacji prawnej oraz może istotnie opóźniać realizację transakcji gospodarczych, generując szereg ryzyk z tym związanych, w tym w zakresie inwestycji zagranicznych.  

W związku z tym, że posiedzenie było niejawne, a informacja została wczoraj przedstawiona opinii publicznej przez RPO zanim otrzymaliśmy postanowienie sądu wraz z uzasadnieniem, nie mogliśmy wcześniej odnieść się do poruszonych zagadnień. Obecnie analizujemy dalsze kroki prawne, w tym możliwość wzruszenia postanowienia sądu. Prezes UOKiK zamierza złożyć do sądu wniosek o przyspieszenie rozstrzygnięcia odwołania RPO od wydanej decyzji. Uznajemy, że okoliczności wydania środka tymczasowego, w tym brak zapoznania się przez sąd ze stanowiskiem Prezesa UOKiK oraz przekazanym materiałem postępowania, rodzi poważne wątpliwości, czy nie doszło do naruszenia praw przedsiębiorców.

Odwołanie w głównej mierze podnosi zarzut nieuwzględnienia przez Prezesa UOKiK pozaustawowych przesłanek wydania zgody, których analiza pozostaje poza kompetencją organu ochrony konkurencji. Tym bardziej zaskakuje wydanie środka tymczasowego tak dalece ingerującego w prawa przedsiębiorców bez nawet pobieżnej analizy prawnej tego zagadnienia.  

Jesteśmy przekonani o słuszności wydanej decyzji dotyczącej zgody na przejęcie przez PKN Orlen spółek Polska Press, dlatego Prezes UOKiK ma nadzieję na jak najszybsze rozpatrzenie przez sąd odwołania złożonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Tomasz Chróstny #UOKiK

albicla.com@ Przemysław Obłuski
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo