Jak zapowiedział wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, na wsparcie realizacji pomysłowych i przyszłościowych inwestycji przewidziano w tym roku ponad 30 mln zł. Wnioski przyjmowane będą od 30 kwietnia do 27 lipca 2021 roku.

„Stawiamy na rozwój gospodarki w Małopolsce. Naszym celem jest stałe wzmacnianie współpracy pomiędzy nauką i biznesem, poprzez zapewnienie firmom dostępu do wysokiej, jakości usług badawczo-rozwojowych, tak istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa”

- podkreślił Smółka.

Jak dodał, wsparcie w postaci „Bonów na innowacje” adresowane jest do sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie województwa małopolskiego mogą ubiegać się o bon, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 500 tys. zł.

Firmy mają możliwość uzyskania dofinansowania projektu w wysokości maksymalnie 85 proc. wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć zapewniających realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących zarówno część badawczo-rozwojową, jak i wdrożeniową.

Przedsiębiorca, będzie mógł wybrać wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych.

Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu – ośrodki innowacji, kancelarie patentowe.