O przedsięwzięciu mówiła podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Woj. Śląskiego, poświęconej stanowi przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST), dyrektor wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego Małgorzata Staś.

Jak przypomniała, przygotowując transformację gospodarczą woj. śląskiego, jego władze sformułowały w 2019 r. plan działań, pokazujący wyzwania dla regionu w obszarach: ekonomii, jakości życia i kapitału ludzkiego. Dotąd na przygotowane pod tym kątem projekty unijne, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20, skierowano ogółem 6,7 mld zł.

Dyrektor Staś zaznaczyła, że pod kątem najnowszej aktualizacji śląskiego RPO przygotowano już kolejne przedsięwzięcia. Pierwsze z nich to „projekt outplacementowy Energia”, przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jego wartość oszacowano na 10 mln zł, będzie skierowany do 310 osób.

Ma on na celu kompleksowe wsparcie pracowników sektora górniczego i okołogórniczego i przełożenie tych pracowników do pracy w innych branżach. Tego pracownika jeszcze zatrudnionego w górnictwie przejmujemy, przekwalifikowujemy, ma on również wsparcie, w tym psychologiczne – i stwarzamy nowe miejsce jego pracy

– wyjaśniła specjalistka.

Z przedstawionej przez nią prezentacji wynika, że zakres projektu – przewidzianego do realizacji od marca br. do grudnia 2022 r. - ma obejmować „wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie wsparcia outplacementowego”.

Efektami mają być: „wsparcie 310 osób z grupy docelowej, indywidualny plan działania, wsparcie psychologiczne, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, pośrednictwo pracy, subsydiowane zatrudnienie, doposażenie stanowiska pracy, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia, dodatek relokacyjny”.

Innym nowym projektem, realizowanym przez samorząd województwa, ma być „Śląskie obserwatorium procesu transformacji”. Dyrektor Staś wskazała, że jego celem jest „wsparcie i usprawnienie procesu transformacji, zaangażowanie w tym projekcie dużych grup, w tym związków zawodowych”. Projekt ma mieć wartość 1,5 mln zł (w tym 1,3 mln zł z RPO).

Zarząd woj. śląskiego przygotowuje obecnie TPST dla siedmiu podregionów województwa, planowanych do objęcia wsparciem unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z zaprezentowanym w styczniu br. przez rząd projektem Umowy Partnerstwa Polski z UE na lata 2021-2027, do woj. śląskiego ma trafić ponad połowa całej krajowej puli FST (2 mld 66 mln euro).

Unijny mechanizm sprawiedliwej transformacji koncentruje się na dwóch kierunkach: pierwszy to adresowana m.in. do biznesu dywersyfikacja i modernizacja gospodarek lokalnych; drugi ma ograniczać negatywne skutki dla rynku pracy. Prace nad TPST woj. śląskiego trwają od wielu miesięcy; jego pierwsza wersja ma zostać upubliczniona jeszcze w marcu br.