Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) skierowała list do przewodniczącego PE Davida Sassoliego w sprawie rezolucji z listopada 2020 r. dot. aborcji w Polsce. Wskazuje w nim, że "praworządność wymaga również poszanowania kompetencji państw członkowskich".

W swoim liście biskupi UE podkreślają, że "Kościół katolicki, który stara się wspierać kobiety w sytuacjach życiowych wynikających z trudnych lub niechcianych ciąż, wzywa do ochrony i opieki nad całym życiem nienarodzonym".

„Z prawnego punktu widzenia ani prawodawstwo Unii Europejskiej, ani Europejska Konwencja Praw Człowieka nie przewidują prawa do aborcji. Sprawę tę pozostawiono systemom prawnym państw członkowskich”

- podkreślają biskupi.

Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej wskazuje, że zgodnie z podstawową zasadą Unii Europejskiej działa ona wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w Traktatach.

„Ścisłe przestrzeganie tej zasady jest wymogiem praworządności, jedną z podstawowych wartości Unii” - czytamy w liście.

"Popierając rezolucję Parlamentu, która kładzie nacisk na poszanowanie praworządności, COMECE podkreśla, że praworządność wymaga również poszanowania kompetencji państw członkowskich i wyborów dokonywanych przez nie w ramach wykonywania ich wyłącznych kompetencji” - czytamy.

W swoim liście biskupi UE wyrażają również zaniepokojenie "kwestionowaniem przez rezolucję PE podstawowego prawa do sprzeciwu sumienia, które jest emanacją wolności sumienia".

26 listopada 2020 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą „faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce". Została ona przygotowana przez pięć grup politycznych: Europejską Partię Ludową, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i GUE. 455 europosłów poprało rezolucję, 145 było przeciw, a 71 europosłów wstrzymało się od głosu.

PE w rezolucji "zdecydowanie potępił" orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aborcji w Polsce, uważając, że "orzeczenie to zagraża zdrowiu i życiu kobiet".

Zdaniem europosłów, "ograniczenie lub zakazanie prawa do aborcji w żaden sposób nie eliminuje aborcji, a jedynie spycha ją do podziemia, prowadząc do wzrostu liczby nielegalnych, niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji".

PE zaapelował, aby wykonywanie aborcji nie było objęte kodeksem karnym, ponieważ odstrasza to lekarzy, którzy powstrzymują się od ich dokonywania z obawy przed sankcjami karnymi.

Rezolucja wskazuje, że "nieuzasadnione przekroczenie ograniczeń w dostępie do aborcji, wynikające ze wspomnianego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie chroni przyrodzonej i niezbywalnej godności kobiet, gdyż narusza Kartę Praw Podstawowych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, liczne konwencje międzynarodowe, których Polska jest sygnatariuszem, a także Konstytucję RP".

Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) to komisja składająca się z delegowanych biskupów, przedstawicieli 25 konferencji episkopatów Unii Europejskiej, pochodzących z Anglii i Walii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Węgier, Włoch. Do zadań COMECE należy monitorowanie i analiza procesów politycznych w Unii Europejskiej we wszystkich sferach zainteresowania i działalności Kościoła.