O harmonogramie konkursu na prezesa IPN poinformował prof. Wojciech Polak - przewodniczący Kolegium IPN, które we wtorek miało posiedzenie.

- W dniu dzisiejszym Kolegium IPN podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia publicznego konkursu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ustalono, że w ciągu siedmiu dni przewodniczący Kolegium, czyli ja, ogłosi publiczny konkurs

- powiedział prof. Polak.

To oznacza, że konkurs na prezesa IPN - jak stwierdził - zostanie ogłoszony najpóźniej do 2 lutego. - W okresie od 3 lutego do 19 marca kandydaci będą mogli składać oryginały dokumentów i określone w przepisach oświadczenia - mówił szef Kolegium IPN, zastrzegając, że wymagane dokumenty najpóźniej muszą dotrzeć do Kolegium IPN do pierwszych dni kwietnia. - Na początku kwietnia prezydium Kolegium IPN dokona sprawdzenia dokumentów pod względem formalnym - dodał.

- Następnie zostaną one przekazane Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu sprawdzenia spraw lustracyjnych i pod koniec kwietnia odbędzie się publiczne przesłuchanie kandydatów, którzy się zgłoszą. Po przesłuchaniu Kolegium IPN podejmie decyzję o wyborze najlepszego kandydata i zostanie rzecz przekazana parlamentowi

- podsumował prof. Polak, przypominając, że ostatecznie prezesa IPN powoła Sejm za zgodą Senatu.

Instytut Pamięci Narodowej to największa w Polsce instytucja naukowo-archiwalna, która zajmuje się historią Polski w latach 1917-1990. Kadencja obecnego prezesa IPN Jarosława Szarka - po pięciu latach kierowania przez niego Instytutem - minie w lipcu.

Zgodnie z art. 10 ustawy o IPN, prezesa IPN powołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN, które zgłasza kandydata spoza swego grona.

Sam konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na sprawdzeniu dokumentów i oświadczeń złożonych przez kandydatów. Kolegium IPN ustala, czy spełniają oni wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Kandydat musi m.in. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora; nie może to być też osoba, która pracowała lub współpracowała z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa. Pierwszy etap konkursu ma niejawny charakter.

Drugi etap konkursu polega na publicznym przesłuchaniu kandydatów, którzy prezentują własną koncepcję funkcjonowania IPN i odpowiadają na pytania członków Kolegium IPN. Następnie Kolegium, po dyskusji na posiedzeniu niejawnym, podejmie uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Uchwała ta następnie zostanie skierowana do Sejmu, gdzie kandydata najpierw oceni sejmowa komisja.