Portal powołuje się na twitterowy wpis "Rule of Law in Poland" - inicjatywę Archiwum Osiatyńskiego, Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

"W Polsce istnieje ingerencja polityczna w mianowanie sędziów, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wciąż działa i uchyla sędziom immunitety, choć jej działanie powinno całkowicie zamrozić zabezpieczenie unijnego Trybunału Sprawiedliwości z kwietnia 2020 r. Istnieje poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce"

- przywołuje fragment uchwały portal onet.pl.

Autorzy dokumentu przyznają nawet, że skoro rządy prawa w Polsce są zagrożone, to zagrożony jest także cały fundament i podstawa funkcjonowania Unii Europejskiej. Krytycznie odniesiono się też do Komisji Europejskiej, która „nie zdołała wyegzekwować od Polski przestrzegania poprzednich wyroków TSUE”.

Przyjęcie projektu zobowiązuje rząd Holandii do złożenia wobec Polski tzw. skargi międzynarodowej do TSUE.

W projekcie znalazł się też apel, aby kraje Wspólnoty, myślące podobnie o sytuacji w Polsce, przyłączyły się do skargi. Ów sytuację określono jako „ewenement na europejskiej scenie politycznej”.

Prawna możliwość pozwania jednego kraju UE przez inny wynika z art. 259 Traktatu o Funkcjonowaniu UE w brzmieniu:

„Każde Państwo Członkowskie może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli uznaje, że inne Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów”. 


W traktacie zaznaczono jednak, że „zanim Państwo Członkowskie wniesie przeciwko innemu Państwu Członkowskiemu skargę opartą na zarzucanym naruszeniu zobowiązania, które na nim ciąży na podstawie Traktatów, powinno wnieść sprawę do Komisji”.

Wówczas Komisja wydaje uzasadnioną opinię, po umożliwieniu zainteresowanym Państwom przedstawienia, na zasadzie spornej, uwag pisemnych i ustnych. 

Jeśli Komisja nie wyda opinii w terminie trzech miesięcy od wniesienia sprawy, brak opinii nie stanowi przeszkody we wniesieniu sprawy do Trybunału.