Nowy instrument pomocowy dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) realizuje rządowy program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W ramach Polityki Nowej Szansy dla firm mierzących się z sytuacją kryzysową przewidziano coroczne, przez 10 lat, wsparcie z budżetu o wartości do 120 mln zł, a także dodatkowe wsparcie z funduszu antycovidowego w wysokości 600 mln zł w roku 2020.

materiały prasowe,

Przedsiębiorcy, których firmy znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej, mogą składać już wnioski o wsparcie w ramach Polityki Nowej Szansy. Przygotowana przez resort rozwoju ustawa przewiduje długofalową pomoc dla przedsiębiorców, którzy w związku z sytuacją kryzysową napotykają trudności w prowadzeniu działalności biznesowej. 

Operatorem Polityki Nowej Szansy jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy mierzą się z rynkowymi ograniczeniami związanymi z finansowaniem działalności. Każde przedsiębiorstwo, które dotknęła sytuacja kryzysowa – również jako konsekwencja pandemii COVID-19 – mające potencjał do dalszego rozwoju, może ubiegać się o dodatkową pomoc – poinformował Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

- Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z biznesem, w tym również z przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji, posiadamy niezbędny know-how w obszarze restrukturyzacji, którym będziemy w stanie się podzielić z beneficjentami programu

– dodał Paweł Kolczyński. Co istotne, środki pochodzące z Polityki Nowej Szansy można łączyć ze wsparciem przewidzianym w ramach tarcz antykryzysowych.

Nowatorskie rozwiązania 

Rozwiązania przyjęte w ustawie dotyczące Polityki Nowej Szansy to legislacyjna innowacja – po raz pierwszy firmy będące w sytuacji niewypłacalności zyskują możliwość dodatkowego finansowania. Do tej pory takiego programu dla polskich przedsiębiorców nie było. Zgodnie z intencją twórców programu instrumenty wsparcia zostały przygotowane z myślą o przedsiębiorstwach, które już od jakiegoś czasu przeżywają kryzys, a pandemia go pogłębiła. Chodzi tu o firmy, które są zagrożone niewypłacalnością lub już są niewypłacalne, lecz chcą uratować swój biznes i mają na to pomysł.

Pomoc w ramach Polityki Nowej Szansy przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej w związku z realizowaną restrukturyzacją. Jak wyjaśnił Paweł Kolczyński, pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację, przede wszystkim w formie pożyczek.

– O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ze wszystkich segmentów, poczynając od mikro, małych, średnich i kończąc na dużych firmach. Nabór wniosków ma charakter ciągły

– poinformował wiceprezes ARP. Wniosek o pomoc można złożyć bezpośrednio w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP albo drogą pocztową. 

Trzy instrumenty wsparcia

Polityka Nowej Szansy przewiduje trzy warianty wsparcia. Pierwszą formą pomocy dostępną w programie, która została nazwana „pomoc na ratowanie”, są krótkookresowe pożyczki. Wysokość pożyczki będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki są udzielane na okres do 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczające, przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy lub skorzystać z pomocy na restrukturyzację. Adresatem pomocy na ratowanie mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże firmy także będą mogły skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Pomoc na ratowanie nie może jednak zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem aktywów lub wydatków poniesionych na rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, chyba że są one niezbędne do utrzymania działalności operacyjnej tego przedsiębiorcy w okresie, na który pomoc została udzielona.

Kolejnym instrumentem pomocy jest „tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy” – pomoc dla przedsiębiorstw, które mogą same przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, lecz dla zapewnienia skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Funkcjonuje ona jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument i adresowana jest do mikro, małych i średnich firm.
Natomiast trzeci instrument – „pomoc na restrukturyzację” – jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowały spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorstwa, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba że jest niezbędna do odzyskania przez firmę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Z tej formy mogą skorzystać mikro, małe, średnie, a także duże przedsiębiorstwa.

 Źródło: niezalezna.pl,

 

ar
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo