Funkcjonariusze lubelskiej delegatury CBA od 24 października 2019 r. do 10 lipca 2020 r. prowadzili kontrolę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, której przedmiotem był projekt "ECOTECH-COMPLEX - człowiek, środowisko, produkcja", sfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - poinformował we wtorkowym komunikacie Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

W ramach dofinansowania za ponad 145 mln zł wybudowano w Lublinie Centrum ECOTECH-COMPLEX, które rozpoczęło działalność w styczniu 2016 r. Wyposażone zostało w najnowocześniejszy w kraju sprzęt. Miało być miejscem prowadzenia prac badawczych w różnych dziedzinach. Była to wspólna inicjatywa najważniejszych jednostek prowadzących działalność naukowo badawczą na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Kontrolerzy CBA ustalili, że już na etapie projektowania i wyposażania Centrum Ecotex-Complex nie przeprowadzono rzetelnych konsultacji w zakresie planowanych zakupów aparatury badawczej. Zakupiono zbędny sprzęt, który w wielu przypadkach nie jest używany wcale, bądź używany jest sporadycznie.

"Z ustaleń CBA wynika, że doszło do naruszenia umowy o dofinansowanie poprzez brak prawidłowej realizacji założonego celu głównego projektu, którym było stworzenie ośrodka o wysokim potencjale naukowo-badawczym, a także poprzez brak realizacji wskaźników rezultatu projektu"

- czytamy w komunikacie CBA.

Budynek Centrum nie jest budynkiem laboratoryjnym, są w nim głównie pomieszczenia techniczne – ustaliła kontrola. Powierzchnia laboratoryjna stanowi 35 proc. powierzchni budynku, zamiast planowanych 60 proc. Sale dydaktyczno- edukacyjne to 9 proc. powierzchni użytkowej zamiast ok. 25 proc., natomiast pomieszczenia pomocnicze zajmują 55 proc. powierzchni, zamiast planowanych 15 proc.

Siedem pomieszczeń laboratoryjnych już w momencie projektowania nie mogło pełnić funkcji laboratoriów specjalistycznych z dziedzin badań biologicznych, chemicznych i medycznych, gdyż nie spełniało kryteriów określonych dla takich pomieszczeń. Winda, która miała być przeznaczona do transportu aparatury laboratoryjnej, okazała się za wąska i nie jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Centrum Ecotex-Complex – ustaliło CBA - w kontrolowanym okresie nie funkcjonowało prawidłowo. Nie otrzymało żadnego dofinansowania na działalność naukową z wykorzystaniem zamontowanego tam unikatowego na skalę światową rezonansu magnetycznego o indukcji pola magnetycznego 7 Tesli, o wartości 32 mln zł. Z przedstawionych kontrolującym informacji oraz zebranych w toku kontroli materiałów wynika, że wykorzystanie tego urządzenia do prac badawczych pozostaje wciąż we wstępnej fazie przygotowania.

CBA skierowała do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa i poświadczenia nieprawdy przez dwie osoby, w tym dyrektora Ecotex-Complex. Osoby te wprowadziły w błąd Narodowe Centrum Badań i Rozwoju co do wysokości osiągniętego wskaźnika komercjalizacji stanowiącego podstawę uzyskania dofinansowania w ramach projektu Panda 2 za 2018 r., powodując tym samym szkodę w mieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości blisko 400 tys. zł.

Do Prokuratury Okręgowej w Lublinie skierowano także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności i poświadczenia nieprawdy przez ówczesnego prorektora UMCS oraz poświadczenia nieprawdy przez dyrektora Ecotex-Complex. Według ustaleń CBA podpisali oni protokoły przyjęcia I i II etapu dokumentacji projektowej ośrodka upoważniając wykonawcę do wystawienia faktur, pomimo że dokumentacja projektowa nie była zgodna z założeniami zamawiającego.

Poświadczając nieprawdę co do zgodności otrzymanej dokumentacji z umową i dokonując zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej niezgodnej z założeniami oraz za pełnienie nadzoru autorskiego, wyrządzili w mieniu UMCS szkodę w wysokości co najmniej 3,1 mln zł – ustaliła kontrola CBA.

Wybudowanie obiektu niezgodnego z założeniami UMCS doprowadziło do dalszego wydatkowania kwoty nie mniejszej niż 44,8 mln zł. W skutek tego mogło dojść do powiększenia wyrządzonej szkody o wskazaną kwotę. Takie działanie mogło także doprowadzić do zagrożenia realizacji Projektu, którego łączna wartość wyniosła ponad 145 mln zł – konkluduje CBA.