Kolegia Rektorów KUL i UPJPII odnoszą się do niepokojów, jakich jesteśmy świadkami w Polsce oraz problematyki aborcji. Podkreślają, że "prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka, także w prenatalnym okresie jego rozwoju".

Zaznaczają, że "jako katolicy wierzą, że to Bóg wyznacza początek i kres każdego ludzkiego istnienia".

W ocenie sygnatariuszy apelu "ochrona życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci nie jest ideologią, kwestią polityki czy światopoglądu – jest fundamentem naszej cywilizacji i tożsamości, o czym bardzo jasno nauczał podczas całego swojego posługiwania św. Jan Paweł II, a co przypomniał także Ojciec Święty Franciszek podczas minionej środowej audiencji ogólnej". Podkreślają, że przesłanie Biskupów Rzymskich jest jasne i wskazuje im kierunek działań.

Zwracają uwagę, że wydarzenia ostatnich dni skłaniają, "by jeszcze bardziej o tym przypominać - szczególnie w sytuacji, gdy część osób, niepodzielających wskazanych powyżej powszechnych wartości, dopuszcza się zakłócania Mszy św. i dewastacji kościołów".

"Zachowania te naruszają zarówno zasadę postulowanej tolerancji, jak i wolności wyznania religijnego oraz zdecydowanie niszczą dobro wspólne. Ponadto powyższa agresja nie może być w żaden sposób usprawiedliwiona"

- podkreślają Kolegia Rektorów KUL i UPJPII.

Uniwersytety Jana Pawła II zwracają się także z apelem o złagodzenie emocji i podkreślają, że drogą do rozwiązywania wszelkich sporów jest merytoryczny dialog.

"Wzywamy wszystkie strony dialogu społecznego do rozmów oraz uświadomienia sobie odpowiedzialności za sytuację, w której wszyscy się znajdujemy. Nieodzownym elementem takiego dialogu jest wzajemny szacunek wszystkich stron, służący wypracowaniu metod rozwiązania zaistniałego konfliktu, przede wszystkim, poprzez poszukiwanie prawdy" – głosi apel.