Zwolnienie ze składki ZUS za listopad, ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł – to główne rozwiązania przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. 

Adresatem rozwiązań są branże najbardziej dotknięte skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa, w tym gastronomiczna, weselna, fitness, targowa, estradowa, filmowa, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), rozrywkowa, rekreacyjna, fotograficzna i fizjoterapeutyczna. Szacuje się, że tarcza branżowa pomoże ok. 200 tys. firm, które zatrudniają 372 tys. pracowników. Na jej realizację trafi ponad 1,8 mld zł.

Główne elementy pomocy 

Zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Funduszy zmiany mają być nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt przewiduje 25 nowych regulacji, z których najistotniejsze to:

- zwolnienie z ZUS tj. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.; 

- jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności; 

- zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. - przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę ponad 130 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r. 

- finansowanie dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej także w 2021 r. - wykreślenie z dotychczasowych przepisów terminu na przekazanie przez ministra właściwego do spraw turystyki środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego.

O wsparcie z wyżej wymienionych regulacji będą mogły ubiegać się firmy z branż: gastronomicznej, rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej), dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),  sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Zwolnienie z płacenia składki ZUS

Resort rozwoju wprowadzenie zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących podstawowych warunków:

- prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności, 

- zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, 

- wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Rząd zaproponuje wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80 proc.  minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Ponieważ tym razem wsparcie jest kierowane do konkretnych branż, konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, tj. oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

Nowelizacja przewiduje, że rząd będzie mógł, na drodze rozporządzenia, przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja i będą na to pozwalały finanse.

Wypłata dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej

Obecne rozwiązania prawne zapewniają finansowanie świadczenia w 2020 r. Zaproponowana zmiana ma zapewnić jego finansowanie również w kolejnym roku.
W projekcie ustawy proponuje się wykreślenie terminu na przekazanie przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej oraz kosztów obsługi wypłat tych świadczeń.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i świadczenia postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021.

Obecne przepisy ustawy antycovidowej z marca br. nie wskazują wprost terminu zakończenia naborów wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców. Oznacza to, że na wydatkowanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań w 2020 r. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy mają czas do 31 grudnia 2020 r.

Ostatnie wnioski o pełne 3-miesięczne dofinansowanie, mogłyby zatem być składane w październiku, natomiast w listopadzie na 2-miesięczne dofinansowanie, a w grudniu na 1-miesięczne. Poza tym z analizy środków wydanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że zdecydowana większość podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia skorzystała już z pomocy finansowej.

Tarcza Branżowa - ile osób obejmie, ile będzie kosztować?

Z rządowych wyliczeń wynika, że z nowych instrumentów skorzysta 200 tys. firm, zatrudniających ponad 370 tys. pracowników. Koszt wsparcia wyniesie ponad 1,8 mld zł.

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. będzie generowało skutki finansowe w wysokości 528,42 mln zł. Obejmie 173 412 płatników składki, co pozwoli im zaoszczędzić łącznie prawie 530 mln zł.

Koszty świadczenia postojowego wyniosą 304,56 mln zł i obejmą 146 411 płatników. Powinno to przełożyć się na bezpośrednie wsparcie finansowe w łącznej kwocie ok. 305 mln zł.

Zakłada się, że wydłużenie terminu na składanie wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców nie powinno spowodować wzrostu środków przewidzianych na poszczególne instrumenty, a jedynie przesunięcia między funduszami (Funduszem Pracy, Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszem Przeciwdziałania COVID-19) i przesunięcia niewykorzystanych środków w planie z 2020 r. na przyszły rok.

Zaproponowane zmiany - zdaniem resortu -  będą miały pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. W istotny sposób przyczynią się do ułatwienia funkcjonowania MŚP w branżach najsilniej dotkniętych skutkami COVID-19. Spowoduje to jednocześnie umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP, przez co stymulowany będzie ich rozwój. 

Do tej pory przedsiębiorstwa z branż gastronomicznej, rozrywkowej, sportowej i sprzedaży detalicznej również objęte były rządowym wsparciem. Z tarczy antykryzysowej z tytułu zwolnień z ZUS-u i wypłat świadczenia postojowego firmy zyskały 2,9 mld z, a z tarczy finansowej PFR do 30 tys. firm działających w tych sektorach trafiło 3,5 mld zł.
 Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl