Rozszerzenie grupy osób, które mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego, zwiększenie dodatków za pracę w terenie i zaostrzenie kar za nielegalne placówki – to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie noweli o pomocy społecznej, o których mówił wiceszef MRiPS Stanisław Szwed.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. Projektowane rozwiązania są na etapie konsultacji między resortowych.

Wiceminister Stanisław Szwed wyraził nadzieję, że zmiany jeszcze w tym roku trafią pod obrady Sejmu. Podkreślił, że projekt m.in. wychodzi naprzeciw części postulatów przedstawianych przez pracowników socjalnych. Zaznaczył, że propozycje mają charakter przekrojowy i obejmują bardzo wielu zagadnień.

 

Podstawowe zmiany dotyczą m.in. pracowników socjalnych. Chcemy maksymalnie umożliwić wykonywanie tego zawodu większej grupie osób, oczywiście zachowując standardy takie jak ukończenie odpowiednich studiów

powiedział Szwed.

Wyjaśnił, że zawód pracownika socjalnego będą mogły wykonywać osoby, które po 1 stycznia 2014 r. ukończyły studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w szkole wyższej realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów wyższych na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia czy nauki o rodzinie.

Proponujemy także zwiększenie dodatku terenowego dla pracowników socjalnych z 250 zł do 400 zł

zapowiedział wiceszef resortu rodziny.

Dodatek ten – jak wyjaśnił – nie byłby też wliczony przy obliczaniu wysokości pensji pracownika. Wiceminister zaznaczył, że zmieniono też reguły przyznawania dodatków za pracę w terenie.

Będzie on przysługiwał za przeprowadzenia rodzinnego wywiad środowiskowego lub pracę socjalną, a nie jak dotychczas – obie te czynności musiały być wykonywane łącznie

powiedział Szwed.

Poinformował, że zmniejszono też okres pracy pracowników socjalnych, od którego zależy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, z 5 lat do 3 lat.

Szwed zapowiedział, że w projekcie znalazły się także przepisy zaostrzające kary za nielegalne prowadzenie działalności.

Przepisy przewidują różne wysokości kar w zależności od liczby osób przebywających w nielegalnej placówce. Np. w przypadku gdy w danej placówce przebywa od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 000 zł, od 11 do 30 osób – 20 000 zł, a powyżej 30 osób – 30 000 zł

wskazał wiceminister.

Kary będą oczywiście dotyczyły także placówek prywatnych, które prowadzą działalność bez zezwolenia wojewody

dodał.

Jak powiedział Szwed, zmiany będą dotyczyć też kwestii dochodu osoby ubiegającej się o pomoc społeczną.

Doprecyzowujemy, że od przychodu odejmowane są koszty jego uzyskania – w celu ustalenia sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną a także w dochodzie tym nie będą uwzględniane składniki, takie jak pomoc finansowa przyznawana repatriantom, środki finansowe przyznawane w ramach ochrony środowiska, np. z programu Czyste Powietrze, Stop Smog, itp.

wyjaśnił.

Podkreślił, że do dochodu nie będą też uwzględniane środki będące zwrotem kosztów, jakie ponieśli rodzice niepełnosprawnego ucznia w związku z jego transportem do i ze szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia takiego transportu przez gminę.

Wiceminister zapowiedział, że resort chce też zmienić termin weryfikacji kryterium dochodowego.

Zweryfikowane co 3 lata kryteria dochodowe będą obowiązywać od początku roku, a nie jak dotychczas od 1 października – co ułatwi uwzględnianie zmian w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

uzasadnił.

Ustawa – jak wskazał – ma też na celu uelastycznienie maksymalnej wysokości zasiłku okresowego przyznawanego osobie samotnie gospodarującej.

Dotychczas była ona na sztywno wskazana w ustawie i nie podlegała weryfikacji – zmiana była możliwa tylko zmianą ustawy i wynosi 418 zł. Proponujemy, by była ona zależna od weryfikowanej co 3 lata kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, aktualnie jest to 528 zł

powiedział Szwed.

Wiceszef resortu rodziny poinformował, że zmieniono też wymogi dotyczące wykształcenia opiekunów pracujących w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w noclegowni czy w ogrzewalni. Wyjaśnił, że rozszerzono zakres osób mogących ubiegać się o pracę w charakterze opiekuna poprzez zmniejszenie wymogu wykształcenia. Jednocześnie – jak zaznaczył – w celu zapewnienia optymalnej jakości usług dodano obowiązek posiadania doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi dla osób mających wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe.

Zatem osoba z wykształceniem średnim i wyższym, ale bez doświadczenia, będzie mogła być takim opiekunem. Wyjątek stanowią wymogi wobec opiekunów zatrudnionych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

powiedział Szwed.

Zapowiedział, że wprowadzona będzie też ustawowa możliwość przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym. Oznacza to – jak wyjaśnił – że decyzja będzie mogła zostać wydana już po faktycznym rozpoczęciu świadczenia niezbędnych w danym przypadku usług.

Dodał, że wprowadzono też możliwość wspólnego kierowania – do jednego DPS-u – członków rodziny, np. małżonków lub rodzica z pełnoletnim dzieckiem, nawet gdy kwalifikują się do różnych placówek.

Projekt jest na etapie konsultacji międzyresortowych. Zobaczymy, jakie będą uwagi. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku trafi on do Sejmu

powiedział Szwed.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl