Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek o swoich zadaniach mówił dziś w Polskim Radiu 24. Wśród najważniejszych z nich wskazał koordynację procesu powstania nowego dokumentu strategicznego państwa polskiego w sprawie polityki młodzieżowej. "Już kiedyś taki wieloletni dokument strategiczny istniał, niestety za rządów PO wygasł. Nie został wówczas przedłużony, mimo że wiele środowisk młodzieżowych się tego domagało" - dodał.

- My te błędy naszych poprzedników chcemy naprawić i chcemy stworzyć taki dokument w ramach koordynowania polityki wobec ludzi młodych

- powiedział Mazurek.

Jak zaznaczył pełnomocnik rządu, ludzie młodzi mają wiele problemów, pomysłów i inicjatyw dotyczących zarówno edukacji, jak i kultury, sportu i innych aktywności.

- Ta polityka powinna być uporządkowana, przemyślana i skoordynowana. Właśnie to jest główny cel związany z tymi działaniami, które w tej chwili pan premier Morawiecki podjął i do których mnie zaprosił w roli pełnomocnika rządu

 - wyjaśnił.


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, opublikowanym w drugiej połowie września w Dzienniku Ustaw, pełnomocnik ma m.in. koordynować przygotowanie i wdrożenie "w oparciu o konsultacje przeprowadzone z szerokim kręgiem interesariuszy" dokumentu strategicznego dotyczącego działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Do jego zadań ma też należeć inicjowanie aktywności i współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie zwiększania zaangażowania młodzieży w życie publiczne.

Pełnomocnik ma też koordynować dialog dotyczący inicjatyw w obszarze polityki młodzieżowej i monitorować prace związane z sytuacją młodzieży w Polsce podejmowane przez administrację rządową i samorząd terytorialny oraz współpracować z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących młodzieży. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to powołany ustawą z 2019 r. organ dialogu pomiędzy najważniejszymi organami władzy a młodym pokoleniem Polaków.

Pełnomocnik co roku będzie składał rządowi sprawozdanie ze swojej działalności; ma też informować premiera o zagrożeniach w realizacji zadań. Wydatki związane z obsługą tej funkcji pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest szef kancelarii premiera.