Wczoraj prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów i  jeszcze tego samego dnia, tyle, że późnym wieczorem, w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu działania: Ministra Cyfryzacji, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Minister Cyfryzacji (premier Mateusz Morawiecki) kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, a jego obsługę zapewnia Kancelaria Premiera. Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Piotr Gliński) kieruje działami administracji rządowej:
1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz
2) kultura fizyczna.

W zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w zakresie działu kultura fizyczna – Ministerstwo Sportu. Minister sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (Jarosław Gowin) kieruje działami administracji rządowej:

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2) gospodarka;
3) turystyka;
4) praca.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: 1) Główny Geodeta Kraju; 2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; 3) Prezes Głównego Urzędu Miar; 4) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; 5) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Tadeusz Kościński) kieruje działami administracji rządowej:
1) budżet;
2) finanse publiczne;
3) instytucje finansowe;
4) rozwój regionalny.

W zakresie działów budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Finansów, a w zakresie działu rozwój regionalny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: 1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej; 3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; 4) dyrektorzy izb administracji skarbowej i naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Minister Klimatu i Środowiska (Michał Kurtyka) kieruje działami administracji rządowej:
1) energia;
2) gospodarka wodna;
3) klimat;
4) środowisko.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: 1) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 2) Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 3) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Grzegorz Puda), kieruje działami administracji rządowej:
1) rolnictwo;
2) rozwój wsi;
3) rynki rolne.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: 1) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 2) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 3) Główny Lekarz Weterynarii; 4) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Minister Infrastruktury (Andrzej Adamczyk) kieruje działami administracji rządowej:
1) łączność;
2) transport;
3) żegluga śródlądowa;
4) gospodarka morska;
5) rybołówstwo.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury. Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: 1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) Główny Inspektor Transportu Drogowego; 3) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 4) Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej (Marlena Maląg), kieruje działami administracji rządowej:
1) rodzina oraz
2) zabezpieczenie społeczne.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ministrowi podlega Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.