Olsztyńska delegatura Najwyższej Izby Kontroli przesłała raport dotyczący wydatkowania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w ramach projektów poprawiających atrakcyjność miast i miasteczek.

"Na ogół realizowano te projekty prawidłowo i skutecznie. Przewidziano na nie 834 mln zł z Unii Europejskiej, z czego zakontraktowano 89 proc. Nieprawidłowości stwierdzone w dziewięciu gminach przy realizacji 16 projektów, w większości przypadków miały charakter formalny i nie wpływały na efekt końcowy. Jedynym beneficjentem, u którego nie wystąpiły żadne nieprawidłowości, było miasto Lidzbark Warmiński"

- poinformowała NIK.

W raporcie poinformowano, że "istotne nieprawidłowości" stwierdzono w pięciu gminach przy realizacji projektów o łącznej wartości ponad 17 mln zł, dofinansowanych w kwocie ponad 11 mln zł. Projekty te realizowane były przez gminę Bisztynek oraz miasta: Ełk, Giżycko, Górowo Iławeckie i Kętrzyn.

"Dotyczyły one przede wszystkim naruszenia postanowień umów o dofinansowanie projektów, głównie w zakresie realizacji finansowej projektu (miasto Ełk), a także udzielania zamówień publicznych (pozostałe cztery gminy). Nieprawidłowości te mogą skutkować uznaniem za niekwalifikowalne wydatków w kwocie 873 tys. zł i w związku z tym utratą dofinansowania w wysokości 647 tys. zł"

- podała NIK. Doprecyzowano, że w przypadku Ełku wypłacono wykonawcy usługi ostatnią część wynagrodzenia, 48 tys. zł, mimo że nie został wykonany przedmiot zamówienia (naprawa zabytkowego parowozu). Miasto Kętrzyn nie uwzględniło w projekcie budowlanym renowacji zamku pełnego zakresu prac, pomimo iż wiedziano, że niektóre elementy tego budynku są w złym stanie technicznym. Zakres tych robót zlecono wykonawcy już na etapie realizacji zamówienia, zwiększając wartość projektu dodatkowo o 1 mln zł.

W związku z nieprawidłowymi działaniami przy realizacji unijnych projektów NIK skierowała dwa zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych (gminy miejskie: Bartoszyce i Giżycko), a marszałka województwa poinformowano o nieprawidłowościach w przypadku sześciu gmin: Bisztynek i Nidzica oraz gminach miejskich Ełk, Giżycko, Górowo Iławeckie i Kętrzyn. NIK podała, że nieprawidłowości w tych gminach "dotyczyły przede wszystkim naruszenia postanowień umów o dofinansowanie projektów, głównie w zakresie realizacji finansowej projektu (...), a także udzielania zamówień publicznych".

NIK podała, że "bez zarzutów wywiązywano się z obowiązku bieżącego monitoringu i okresowych kontroli projektów objętych dofinansowaniem".

W podsumowaniu raportu podano, że "środki RPO na realizację projektów wykorzystano prawidłowo i skutecznie".

"Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykonującym zadania instytucji zarządzającej RPO oraz w 10 urzędach gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, będących beneficjentami Programu"

- podano.