Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt zmian w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zakładają one m.in. możliwość organizowania przez Rzecznika mediacji czy brania udziału w niektórych sprawach cywilnych.

W przekazanym do opiniowania i konsultacji publicznych projekcie proponuje się zmianę jednego z zadań Rzecznika - z „pomocy w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej” na „organizowanie mediacji”.

Jak uzasadnia Ministerstwo Rozwoju, proponowany zapis zakłada np. możliwość zachęcania stron podjęcia mediacji oraz możliwość podejmowania dalej idących kroków, np. poprzez wskazanie proponowanej osoby mediatora.

O ocenie resortu taki rozwiązanie powinno przyczynić się do zwiększenia dostępności tego sposobu łagodzenia konfliktów.

Projekt zakłada też, że Rzecznik może wyznaczać termin dla dokonania przez niektóre organy, organizacje lub instytucje publiczne pewnych czynności. Chodzi o zapewnianie dostępu do akt i dokumentów spraw toczących się, zawieszonych i zakończonych; udzielania żądanych przez Rzecznika informacji i wyjaśnień; a także udzielania wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej swoich rozstrzygnięć.

Projekt przewiduje też wprowadzenie nowej kompetencji Rzecznika - możliwości brania przez niego udziału w postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jak wskazuje MR, w praktyce sprawy takie są ponadto swoistym „przedłużeniem” postępowań administracyjnych toczonych przed ww. organami, w których to postępowaniach Rzecznik, już na gruncie obowiązujących przepisów, może uczestniczyć. W konsekwencji, ewentualne uczestnictwo Rzecznika w tego typu postępowaniach cywilnych będzie dodatkowym gwarantem ochrony praw i wolności przedsiębiorców z sektora MŚP - ocenia ministerstwo.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl